100x mikroskop

Mikroskop je zaøízení, které má strukturu a pou¾ití ¹patné. Kovová nebo plastová skøíò, která pou¾ívá základnu a stùl, byla umístìna do správných vzdáleností: èoèka, okulár, zrcadlo a clona.

Okular je systém dobøe vybraných èoèek umístìných v kovové trubici, do které se oko dívá do oèí. Objektiv je také peèlivì vybraných sadu èoèek ubytovaných v kovovém du¹e, ne málo ménì, který „vypadá“ na sklíèko mikroskopu. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu v kapce vody na obdélníkovém tzv sklíèko a pokryté tenkým okvìtním plátnem. Takto pøipravený mikroskop je umístìn na stole ve svìtle objektivu mikroskopu. Prostøednictvím mezer ve vnitøní èásti tabulky dopadá na støedu spodní èásti svìtla, které se zde v re¾ii pohyblivým zrcadlem namontované pod stolem. Správnì nastavené zrcadlo nasmìruje sbírané sluneèní svìtlo nebo umìlé - pokud mikroskop má elektrické osvìtlení - na mikroskopu. Umístìna mezi zrcadlem a mikroskopické otvoru je pova¾ován za prostøedek urèený k regulaci mno¾ství svìtla dopadajícího na vzorku a vstoupí do oka pozorovatele. Zvednutí a spou¹tìní stolu s pøípravkem je charakterizováno zrakovou ostrostí pøípravku. Obecnì optický mikroskop vìt¹í zobrazené oblasti, se vyrábí vynásobením okuláru zvìt¹ení krát zoom. Úplnì nová forma, a tím i slo¾itìj¹í forma a podpora, se vyznaèuje elektronovým mikroskopem. Princip pozorování je zde podobný, pouze to, ¾e práce svìtla se provádí v tomto mikroskopu správnì kalibrovaným elektronovým paprskem. Pøíprava pøípravku se také skládá slo¾itìj¹ím zpùsobem. Nejprve je biologický materiál zalo¾en na pohodlné pryskyøici. Po koncentraci pryskyøice, souprava je omezeno na speciální no¾e mikrotonowym velmi tenké úseky, který se hromadí v hospodáøství s ohledem na cíl mikroskopu. Elektronový mikroskop umo¾òuje dosa¾ení velmi vysokého zvìt¹ení uzavøeného v optických mikroskopech.