200w led lampy

Na domácím trhu se obì svítilny LED a svítidla LED zapojují do stále vìt¹ího zapojení a stále èastìji nahrazují tradièní lineární záøivky, které pomalu zaèínají vycházet z regálù. Proè lineární LED svítidla hrají v domácím svìtì tolik zájmu a proè je jen málo ¾en stále dostávají z mìsíce na mìsíc?

Reakce na tuto kontrolu je pomìrnì jednoduchá. Za prvé, souèasná øe¹ení jsou levnìj¹í i na vìt¹í stranì jsou rozhodnì efektivnìj¹í pro na¹e portfolio. Velmi bohatá ekonomika pro vysokou popularitu LED svítidel je nad ekologickými faktory, které pro je¹tì vìt¹í skupinu rolí hrají stále dùle¾itìj¹í roli.

K dne¹nímu dni patøí jednoduché fluorescenèní nápoje k nejlevnìj¹ím svìtelným zdrojùm, s nimi¾ se ka¾dý den chovají matky. LED lineární svítidla jsou ideální nejen pro prùmyslové osvìtlení, ale i ve starých kanceláøích. Popularita záøivek v souèasném osvìtlení je vyrobena s mnoha novými funkcemi. Øe¹ení Led jsou pøedev¹ím mnohem úèinnìj¹í ne¾ tradièní a èasto pou¾ívaná ¾árovková øe¹ení. LED ¾árovky vyzaøují a rozhodnì jsou ménì pøíjemné a vytváøejí velmi silný výkon (co¾ je druhá výhoda pro ¾eny, které neradi mìní ¾árovku. Moderní LED svítidla nám také poskytují mo¾nost èerpat z mnoha rùzných teplot barev.

Tato øe¹ení mají samozøejmì také mnoho velmi velkých nevýhod. LED ¾árovky vy¾adují slo¾itá svítidla, která bohu¾el mohou zpùsobit vy¹¹í náklady. Tato svítidla také chtìjí být vybavena speciálními stabilizaèními a zapalovacími systémy. Za zmínku stojí také to, ¾e technika tìchto pomùcek v ¹iroké hodnotì vy¾aduje okolní teplotu. LED ¾árovky stále obsahují velmi nebezpeèné látky, jako je rtu», proto se musíme postarat o jejich dobrou likvidaci.

Blízký a dalekosáhlý vývoj svítidel v¹ak znamená, ¾e nìkteré z tìchto onemocnìní jsou omezeny na pøání a technologie LED svítidel se neustále pohybuje vpøed. Moderní svítidla s elektronickým obchodem témìø zcela revolucionalizovala pou¾itelnost lineárního osvìtlení, co¾ je dùvod, proè jsme mimo jiné na prodejních regálech stále je¹tì velmi mnoho materiálù tohoto modelu v prodeji.