Biomedicinske in enyrske prace

Na¹e in¾enýrská kanceláø v Krakovì je zále¾itostí, v ní¾ se díky práci profesionálních in¾enýrù vytváøejí nejen specializované projekty, ale i ty nejnároènìj¹í konstrukèní tøídy. Díky slu¾bám va¹ich pøátel si mù¾ete být jisti, ¾e va¹e konstrukce nebo technická investice vás nezklamou.

Kdo jsou na¹i zamìstnanci? Vynakládáme ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e v tìsném týmu nebudeme mít pouze vzdìlané dámy, ale také dynamicky vítìznou akci v na¹ich specialitách. Dobøe známá spoleènost se sna¾í nelehat za zlep¹ující se potøeby trhu, proto nám zále¾í na tom, ¾e tým in¾enýrù zaèíná jejich dovednosti.

Nabídka slu¾eb polské spoleènosti neustále roste. Jako malá hrajeme s instalací a modernizací strojù pro prùmysl, ve kterých pou¾íváme nejcennìj¹í souèásti. Nabízíme také slu¾bu, která je zamìøena na realizaci systémù vize, které chtìjí i nejvyspìlej¹í optiku. Na¹e nabídka zahrnuje také programování. Na¹i spolehliví programátoøi nejen u¾ívají tvorbu programù, ale také disponují zálo¾ními kopiemi, které jsou mimoøádnì dùle¾ité pro pøípadné krizové situace.

Na¹e in¾enýrská spoleènost prodává nejen odbornou technickou podporu. Jsme samozøejmì konzultováni s objednávkami s pøáteli. Díky na¹im znalostem o nejmodernìj¹ích metodách doporuèujeme nejdokonalej¹í øe¹ení, které neovlivòuje klima a úsporu penìz, ale také s potì¹ením z pøipraveného projektu. Ná¹ systém vás nezklame.