Centralni odsavaci vykon vysavaee

Výrobci centrálních vysavaèù zaji¹»ují, ¾e instalace centrálního vysavaèe není jen svìtlo v urèité fázi výstavby, ale i úspìch v pøestavbì v ji¾ u¾ívaných nebo renovovaných domech. Centrální vysavaèe se neshroma¾ïují dobøe, ale v domácnostech a údr¾bì, a to zejména v úspìchu prùmyslových prostor. Filtraèní systém pou¾ívaný v centrálních vysavaèech zlep¹uje kvalitu vzduchu v bytech a ve¹kerý èisticí výkon a svìtelný ¾ivotní styl zaji¹»ují spokojenost s dlouhodobým centrálním systémem vysávání. Centrální vysávací systém je vyjádøen z prvkù, které jsou:

Centrální zaøízeníCentrální jednotka, tj. Vysavaè - je obvykle realizována v samostatných obchodních místnostech, jako je pùdní vestavba, sklep, kotelna, gará¾ nebo pùda. Pøístroj obsahuje filtry, které zastaví jakékoli vìt¹í neèistoty, i kdy¾ tento parametr nesni¾uje sací výkon vysavaèe, který zùstane nezmìnìn bez ohledu na mno¾ství prachu v sestavì.Zásuvka zásuvkyVzduchová klapka umo¾òuje evakuaci bezpra¹ného vzduchu mimo budovu. V¹echny alergeny, jako jsou prach, roztoèe a èástice o velikosti 1/10000 mm, jsou vyhozeny z domu, co¾ vybírá nepøíjemný zápach vzduchu ze standardu, který je známý obtí¾ností bì¾ných vysavaèù.Instalace sání & nbsp;Sací potrubí v PVC konstrukci potrubí je uspoøádáno pod omítkou, ve ¹tìrbinách stìn, v podlahách stavebních objektù, tj. Na omítce. Umo¾òují vázání sacích zásuvek k centrálnímu dùvodu. Ve stávajících zaøízeních mù¾ete pro tento úèel vyu¾ít pùdní prostory, meziprostory a instalaèní kanály.Sací zásuvky & nbsp;Jsou umístìny v domì v takovém systému, který umo¾òuje dosahovat sací hadicí (7-12 metrù dlouhou i do nejvzdálenìj¹ích koutù místností. Nejoptimálnìj¹í podmínky vysávání jsou zaruèeny sacími hrdly umístìnými v centrálních bytech, napø. Na chodbì nebo na chodbì. Poèet sacích zásuvek, doporuèený distributory centrálních vysavaèù, je 1 a¾ 3 zásuvky na plochu pøibli¾nì 80 metrù ètvereèních.