Certifikovane znieeni dokumentu

V pra¹ném prostøedí vzduch a / nebo nasycené s látkami ohro¾ujícími výbuch je, aby pøijaly nezbytná vybavení a instalace øe¹ení, která splòují standardy známých v pøedpisech na námìstí v celé EU ATEX certifikované, tj Výbu¹niny atmosfér.

Formexplode

Instalace ATEX "atex instalace" - právní pøedpisyPovinnost zavést certifikaci a potøebu pou¾ívat certifikované nástroje v potenciálnì výbu¹ných zónách (podnicích byla zavedena smìrnicí EU è. 94/9 / ES.Pøedpisy pro ochranu proti výbuchu se týkají v¹ech elektrických a mechanických zaøízení a v¹ech organismù pro kontrolu výbuchu pou¾ívaných ve smlouvì s námoøní, pozemní a podzemní iniciativou.

Zaøízení, na která se vztahuje smìrnice ATEXSmìrnice se vztahuje také na v¹echny stroje, pøístroje a ovládací prvky, které vydìlávají v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Ve skuteènosti by ka¾dé jídlo, které se dostalo do takových zón, mìlo být dobrým osvìdèením, stejnì jako celá instalace ATEX by mìla splòovat po¾adavky smìrnice.Jako souèást smìrnice jsou zaøízení a vybavení, na které se certifikace vztahuje, rozdìleny do dvou skupin. Dùle¾ité je zaøízení pou¾ívané v tì¾ebním prùmyslu (doly, druhé zaøízení. Jedná se o poslední bezpra¹ná zaøízení ATEX, která se øídí vzorem v døevozpracujícím nebo lakovnickém prùmyslu, stejnì jako v¹echny filtry, dr¾áky a bezpeènostní kování, která procházejí v pra¹ném prostøedí.

Ka¾dý projekt nové instalace ATEX na pozadí nebezpeèí výbuchu, spolu se zákony zavedenými ve smìrnici, by mìl být pøipraven v souladu s principy v nìm obsa¾enými, co¾ v praxi znamená minimalizovat riziko výbuchu a zvý¹it bezpeènost mu¾ù a nástrojù (a ¾ivotního prostøedí pùsobících v podmínkách vysoká saturace nebezpeènými látkami.