Comarch erp optima obchodni kniha plus

Fakturaèní program umo¾òuje vytvoøit jiný zpùsob fakturace dokumentù rychlým, lehkým a strukturovaným zpùsobem. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi snadno pou¾itelný. Díky tomu mù¾ete vkládat texty do ka¾dé mìny.

Aktuální aplikace je plnì synchronizována s vlastními komponenty systému Comarch. Mo¾nosti jsou aktualizovány v rámci celku, co¾ má za následek jednoduchou úèetní slu¾bu. Se zamìøením na funkènost (mo¾nosti prodeje a nákupu, webová výmìna dokumentù je tento modul úrovnì nejlep¹ím pøípadem na námìstí mezi tímto typem efektu.Dal¹í nástroj, napøíklad okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje pøedlo¾it v¹echny rady a dokumenty týkající se daného dodavatele. Toto je mimoøádnì funkèní øe¹ení pro úèetní. Tento plán má navíc funkci tisku. To v¹e, ¾e poøadí v urèitém stupni usnadòuje provoz spoleènosti nebo spoleènosti a èiní práci pøíjemnìj¹í.Program Comarch ERP Optima Invoices je vhodný zejména pro dìti a malé firmy, kde úèetní oddìlení není patrné a zamìstnanci potøebují spolupráci a podporu. Fakturaèní modul je právì takovou èinností, jako je program pro výpis a fakturaci, usnadòuje práci zamìstnancù a sni¾uje mo¾nost tvorby chyb. Program umo¾òuje rychle vystavovat faktury s jejich okam¾itou opravou a tisknutelností.Software Comarch ERP Optima Fakturace faktur vám umo¾ní: vystavovat prodejní a nákupní faktury, fiscalizovat pro fyzické ¾eny, zpracovávat ve¹keré obchody v zlotých a cizích mìnách, vystavovat opravné dokumenty (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních platebních forem (pøevod, od¹kodnìní, hotovost, jako¾ i tìch, které urèí klientský software a vedení evidence slu¾eb a klientù.