Elektrikaosky kurz

Nejèastìji pou¾ívaným zpùsobem poji¹tìní je souèasná ochrana, která je dána v elektrických instalacích. Ochrana pøijímaèù, motorù, transformátorù a distributorù je ochranou, ale jejich nejdùle¾itìj¹í význam je ochrana vodièù. Metoda ochrany proti zkratu je ji¾ øadu let. Slo¾itìj¹í technikou je místo v ochranì proti pøetí¾ení. Volba zabezpeèení vy¾aduje úèinnost ochrany, stejnì jako dlouhodobé pøetí¾ení vodièù a kabelù.

Vzory a normy pro konstrukci elektrických zaøízení urèují minimální po¾adavky, které musí splòovat instalace, s ohledem na bezpeènostní zaøízení, jako je druh zabezpeèení, lásky a efektivity, stejnì jako umístìní. Existují situace, kdy jsou pøání pøísnìj¹í a ochrana musí existovat ovìøená. Nápad pak vytváøí význam, kam bude instalace umístìna. Pokud se jedná o oblasti s mimoøádnou zranitelností v pøípadì poru¹ení elektroinstalací, po¾adavky na kvalitu se automaticky zastaví mnohem vy¹¹í.Ochrana proti zkratu je bì¾nì pou¾ívaná ochrana. Jsou povinni ¾ít v jakémkoli elektrickém obvodu a to samé okam¾itì na zaèátku ve smyslu vedení z okruhu, stejnì jako v místech, kde dochází ke sní¾ení zatí¾ení kabelù, napø. Sní¾ením prùøezu ploch nebo pou¾itím jiného vodítka. Na rozdíl od vnìj¹ích okolností není umís»ování ochrany proti zkratu v obvodu vìtve obvodu tak pøirozené a zøejmé, jak se mù¾e zdát. Mohou být instalovány v pøestávkách necelých 3 m od tohoto prvku. Kvùli dobì od poboèky k ochranì je samozøejmì samozøejmì jist, jak byla instalována bezpeènost pøed touto cestou, tento pøístup vede k tomu, ¾e pravdìpodobnost zkratu na tomto dùkazu je ¹patná. Stejný vztah je u soudu pova¾ován za kabel, který spojuje zdroje energie, mimo jiné transformátory, baterie nebo generátory s rozvádìèem, za pøedpokladu, ¾e jsou ochranné prvky umístìny v rozvadìèi, pro úèely obvodu. Tyto dvì výjimky se pova¾ují za odolné vùèi pøipojení, pokud nejsou opatøeny dostateènou ochranou proti zkratu.Popsaný problém mù¾e být velmi zatì¾ující a nìkteré z nich se pou¾ívají, ve skuteènosti ¾ijí v domácích instalacích ka¾dého z nás.