Expanzni nadoba pojistneho ventilu

Objevujeme se v sekvencích, kdy na nás prakticky v ka¾dé fázi spoèívají rùzné nebezpeèí. Stalo se mi mnohokrát, ¾e tlak plynu pøekroèil pøípustnou hodnotu. To by udìlalo toté¾ pøi výbuchu kotle, co¾ na¹tìstí vyústilo v nákladné opravy. Dnes si uvìdomuji, ¾e poslední støih mù¾e být snadno ztracen, ale nìkteøí mu¾i si nejsou vìdomi souèasné potøeby.

V souèasné dobì svatba pøevládá v objektu, jako jsou klapky nebo pojistné ventily. Jedná se o stejný typ ventilu, který se automaticky odrá¾í, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí a podobnì. To bylo poprvé pou¾ito v nové polovinì sedmnáctého století v extrémnì pøístupném zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Pokud se podíváme pozornì na nejjednodu¹¹í modely pojistných ventilù, zjistíme, ¾e existuje jen køehká deska, která je po¹kozena, kdy¾ plyn pøekraèuje pøípustný tlak.Bohu¾el, velmi èasto byl jeden z ventilù peèen. Nebylo neobvyklé, ¾e u¾ivatel zaøízení byl nevìdomì nabitý. A hodnì zaèaly pou¾ívat dva základní ventily, nejèastìji umístìné na ostatních koncích zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì dány v parních motorech. Tím se zabránilo rychlému stoupání tlaku, který ovládal pohonnou jednotku vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ mù¾e být dokonce smrtí v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem o ètenáøe o bezpeènostních ventilech. Ka¾dý, kdo tuto vìtu èetl, si pravdìpodobnì ji¾ uvìdomuje význam tìchto týmù v souèasném svìtì a prùmyslu.