Expertni pokladna

Podnikatelé provozující podnik, ve kterém pou¾ívají pokladny, se musí starat o øadu po¾adavkù. Jednou z nich je povinnost mít v urèitém období papírové kotouèe s kopiemi pøíjmù v dobrou právní úpravu, která byla prodlou¾ena do roku 2013.

BacteFortBacteFort - Inovativní vzorec proti parazitùm!

A¾ do 31. prosince 2012 na základì naøízení ministra financí od roku 2008 v platnosti po pøechodné období, podle kterého mìl kopie úètenek a pokladnou se nosí po dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 pro ukládání pokladních úètenek se zmìnil a roz¹íøil po dobu pìti let. Poplatníci zaznamenávající prodeje pokladen v roce 2013 by mìl mít kopie úètenek, které dokumentují tr¾by za rok 2012 a 2011, zatímco star¹í kopie stvrzenek mohou být trvale znièen. Nicménì, oni musí pamatovat a ¾e archivované kopie pøíjmù z roku 2013 pro ulo¾ení a¾ 2018, poslední dùvod pro toto pìtileté období, jsou vytvoøeny na konci kalendáøního roku, v nìm¾ platební lhùta vypr¹ela daò.Proè je ulo¾ení kopií daòových dokladù pìt let? Za prvé, dùvodem je, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho starostí, zda je nutné archivovat kopii inkasù skuteènì termínovanými pùjèkami. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìt let je místem pro správnost daòových smluv. Kópie pøíjmù jsou jediným dùkazem, ¾e prodej dokumentù, èást ceny a sazby danì.Výlet si v¹ak zaslou¾í skuteènost, ¾e i kdy¾ zákonodárce urèitý èas archivoval kopie rolí s potvrzením, neuvedl situaci, v ní¾ viní lidé ¾ijí skrytý. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají své pøíjmy v papírové situaci. Významnìj¹ími prostøedky s roz¹íøeným modulem jsou ¹ance archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba také pøipomenout, ¾e ani skuteènost, ¾e do¹lo k likvidaci podnikatelské èinnosti, nikterak nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat si kopie pøíjmù z pokladny.