Fiskalni pokladna elzab jota e 4095

Dìlat chyby je lidská vìc. Pøemý¹lejí o tom nad zákonodárci, kteøí dali daòovým poplatníkùm opravu nesprávnì vydaných prodejních dokladù a prohlá¹ení, ani¾ by museli nést velké dùsledky. Tato mo¾nost také pøetrvává v úspì¹nosti registrace prodeje na fiskální vý¹i. Kdy¾ tedy vytvoøí opravnou èástku?

Pøi prodeji fyzických osob, které nevykonávají finanèní èinnosti a jednorázové farmáøe, je nutné ka¾dou smlouvu zaregistrovat v pokladnì a vystavit potvrzení o pøevzetí. Výnosy jsou zahrnuty do KPiR na platformì periodických zpráv. Chyby, ke kterým dochází pøi vydávání daòových pøíjmù, se obvykle týkají: vý¹e danì z zbo¾í, slu¾eb, data nebo vý¹e prodeje, poètu zbo¾í nebo slu¾eb. Je také mo¾né, ¾e rolky do fiskální mìny, na které jsou dány pøíjmy, budou vyøíznuty v základní kapse a vyti¹tìny dùkazy o provedených nákupech. Pøi úspìchu registrace prodeje na velmi nepøíjemném a chladném mno¾ství je pøítomno, ¾e transakce zapsaná v pokladnì nemù¾e být pøevedena nebo vylep¹ena pomocí jednoduchých funkcí v tomto pokrmu. Ke konci bøezna 2013 nebylo snadné sledovat systém v pøípadì chyby ve fiskálním pøíjmu. Nìkteré mechanismy byly vyvinuty v realizaci, jeho¾ pou¾ití bylo podporováno kanceláøemi, ale tato léèba byla neoficiální. Od 1. dubna 2013 zákon o daòových registracích obsahoval ustanovení, která tuto zále¾itost urèují. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí evidují prodeje s registraèními pokladnami, provést dva záznamy - evidenci výnosù a stí¾ností a evidenci zjevných chyb. Naøízení neuvádìjí, jak by mìly vypadat, popisovat a jaké údaje musí mít. Obì jsou uzpùsobeny tak, aby opravily prodej zahrnutý v my¹lence pokladny, nicménì ta bude øízena v úspìchu vý¹e zmínìných Chyby. Pøi zru¹ení dokladu je vhodné pøipravit vhodný text pro evidenci chyb, vèetnì: hrubé hodnoty a danì u ¹patnì registrovaných prodejù, krátkého popisu poznámky a formy chyby spolu s originálem úètenky.