Fiskalni pokladny w oc awka

Na základì naøízení ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách se jedná o dilema, kterým èelí nìkteøí poskytovatelé slu¾eb, a» u¾ je lep¹í volbou pro jejich èinnost, pokladna nebo fiskální tiskárna. Mnozí daòoví poplatníci provádìjící ekonomickou èinnost na situaci fyzických osob byli z tohoto cíle vyøazeni.

Léèit tento auto mechaniky, lékaøi, právníci, kadeøníka, kosmetièky, Vulkanizátory a ¾eny, které nabízejí stravovací slu¾by. Práh, který osvobozuje elektronický záznam otáèení, je stále 20 000. Podle ministra, nové naøízení sní¾í skrývá skuteènou velikost obratu, a to samé pouze sní¾it ¹edou zónu.Pokladna se dìlí tiskárnou v tom, ¾e klíèem je zcela nezávislé zaøízení, které provozuje pouze prodávající a je urèeno pro provozování jakéhokoli druhu podnikání nebo servisních prací. Jeho základ (PLU je vybrán uvnitø. Miska je ponìkud urèena pro poskytovatele slu¾eb, malé a bì¾né obchody. Souèasnì mù¾e být realizován v obrovských komerèních zaøízeních, kde je podporována systémová pokladna, která se vytváøí nebo je knihou systému prodeje. Výhodou pokladen jsou také nízké poøizovací náklady, velký výbìr modelù, napø. Pøenosných. Mezi nevýhody v¹ak patøí nedostatek pøístupu k úlo¾ným prostorùm pøímo ze zaøízení, nedostatek mo¾nosti pou¾ití slo¾itých systémù slev a vydávání faktur s DPH.Novitus bono e fiskální tiskárna nemù¾e pracovat nezávisle, musí být pøipojena k poèítaèi, tak¾e pokud se na ní rozhodneme, nezapomeòte na to. Ovládá se poèítaèovým programem, který jej ovládá pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou urèeny pøedev¹ím pro v¹echny obchodní øetìzce s rozsáhlou produktovou základnou (dokonce desítky tisíc výrobkù. Dal¹í funkce tìchto nástrojù, které zaznamenávají stejnou mo¾nost vystavovat faktury DPH a dùle¾itý pohled na dobu skladování, a vady jsou významnou poøizovací cenou a hledanou poèítaèovou knihou.