Fiskalni tiskarny

Fiskální tiskárny jsou èasto zamìòovány s fiskálními pokladnami, ale ve skuteènosti se jedná o dvì dal¹í jídla s rùznými mo¾nostmi. Fiskální tiskárny jsou rozsáhlej¹í pokladny. V pøípadì registraèních pokladen, pokladny a prodejce jsou nezbytné k øízení prodeje, a pokud chcete pou¾ívat fiskální tiskárny, musíte mít poèítaè a speciální software.

Tyto tiskárny jsou nejèastìji uvádìny do prostøedí, kde jsou základy efektù velmi silné, øádovì desítky tisíc. Samozøejmostí jsou registraèní pokladny, tisk pøíjmù a prodej. I kdy¾ existují specifické výhody fiskální tiskárny, které vykazují svou výhodu oproti pokladnám. Souèasnou výhodou je mo¾nost kontrolovat zásoby výrobkù, které jsme schopni ve sbírce. Je zde stejné pohodlí, díky kterému je mo¾né zabránit situaci, kdy výrobek bì¾í z obchodu. Mù¾ete také zadávat promo akce do tìchto zpùsobù. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale mo¾nost prodeje mnoha produktù v balíèku za tmav¹í cenu. Z tìchto tiskáren je mo¾né pøipravit výtisk pøíjmù a navíc fakturu s DPH.

Fiskální tiskárny s vyhlídkou na vytvoøení kopie úètenek také ¹ly do prodeje. Prodejci jsou povinni uchovávat pøíjmy po dobu 5 let, co¾ v pøípadì registraèních pokladen nebo nìkterých modelù fiskálních tiskáren souhlasí se skladováním ti¹tìných pøíjmù v prùbìhu tohoto období. Øe¹ení pou¾ité v tomto pøípadì je umístìno na dvou rolích pøíjmu, kde se v okam¾iku tisku souèasnì tisknou dvì pøíjmy. Zavedení elektronické kopie umo¾òuje velmi pohodlnou archivaci prodeje.

©ir¹í svoboda fiskálních tiskáren je spojena s èist¹í hodnotou jejich nákupu. Jejich servis pøedstavuje velmi tì¾ký a nároèný poèítaè díky speciálnímu softwaru. Vý¹e uvedené argumenty mohou být odstra¹ující pro malé kanceláøe nebo prostì nerentabilní, ale ka¾dý rozhoduje, co si zvolí.