Gynekologicka historie

Gynekologie pokraèuje po celou dobu. Existuje stále více rùzných zpùsobù hledání lidského tìla. Stále ménì invazivní a je¹tì pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi ¾enami pohlavního styku je rakovina dìlo¾ního hrdla, která je v raných fázích jejího zji¹tìní zcela vyléèitelná.

Koneckoncù, v pøípadì, ¾e si v¹imnete ru¹ivých pøíznakù, které mohou být dùsledkem takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u lékaøe na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. Dùsledkem nedostatku záva¾nosti symptomù, které pro¾ívají øe¹ení dìlohy.

Taková studie se provádí pomocí kolposkopu. Tak¾e není nic nového jako mikroskop se spekulou. Spekulum se vkládá do vagíny s pravým støedem, aby zkontroloval, jaká je reakce v pochvì. Tento mikroskop umo¾òuje získat trojrozmìrný efekt a je¹tì dìlá film se zvý¹í a¾ desetkrát, tak¾e gynekolog bude moci skuteènì zkoumat stìny pochvy a dìlo¾ního èípku, aby peèlivì posoudila, zda existují nìjaké zmìny tam. Je tøeba si uvìdomit, ¾e by se mìl pøipravit na vy¹etøení. Gynekolog bude pravdìpodobnì instruovat pacienta, jak se chránit pøed testem. Za prvé, je dodáván s uvolnìním pohlavního styku také dojít gynekologické týden pøed provedením studie.

®ena s kolposkopem, obvykle le¾ící na dal¹í gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou obavy znepokojivé, gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak bude potøeba po nìjaký èas být odepøen od ve¹keré sexuální aktivity, proto¾e bude dùle¾ité cítit velmi obtí¾né nepohodlí. Ergonomické parametry jsou dùle¾ité pro úspìch tohoto nástroje, proto¾e je zde pracovní zaøízení.