Gynekologka anna smida

Kolposkop je dùle¾itým nástrojem v roli gynekologa a pøed jeho nákupem musíte provést profesionální prùzkum. Pøi tvorbì tohoto modelu optického zaøízení byste mìli vrátit názor na stadium faktorù, z nich¾ náklady nejsou v ¾ádném pøípadì nejdùle¾itìj¹ím faktorem. & Nbsp; Je v¹ak tøeba mít na pamìti, ¾e pøíli¹ nízká cena kolposkopu mù¾e znamenat ¹patnou kvalitu obrazu, co¾ je negativní pro situaci obrazu. , nestabilita pantografu a nedostatek softwaru umo¾òující spolehlivé vyhodnocení shromá¾dìného vizuálního materiálu.

Kvalita obrazu by mìla být klíèovým kritériem, proto¾e kdy¾ si koupíte kolposkop, je to nejvhodnìj¹í optický systém. Stojí za to se zajímat o pracovi¹tì objektivù ze známého modelu kolposkopu a podívat se, zda má optický systém nìkolik re¾imù zoomu a jak ¹iroký je rozsah zaostøování, tj. Zaostøování obrazu. Pøesnost kolposkopu je stále obzvlá¹tì úèinným aspektem, proto musí rameno sbìraèe poskytovat volný, ale také obratný pohyb na jakékoli stranì. Správnì vyvá¾ené rameno sbìraèe a pou¾ití odpovídající tøídy pneumatických pohonù jsou novými dùle¾itými rysy pøíslu¹ného vybavení.

Pokud jde o kolposkopickou lampu, typické ¾árovky ji¾ byly anachronické, ale stále je zde mnoho svìtla a mo¾nost nastavení. Moderní diody v technologii LED mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a vybírá nebezpeèí ohøevu zku¹ebního pole. Posledním podstatným aspektem pøi koupi kolposkopu je ergonomie výrobku, proto¾e vzhledem ke specifiènosti povolání gynekologického lékaøe by mìly být v¹echny funkce daného optického zaøízení pou¾ívány jako jeden balíèek.