Kancelaosky poeitaeovy program

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl vybudován v zaøízení ke zlep¹ení provozní efektivity spoleènosti. Podle údajù výrobce, systém enova 365 pou¾ívá více ne¾ osm tisíc polských firem!

Enova trpí mnoha potøebami moderních podnikù.Multifunkènost umo¾òuje kreslit pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje provoz a zbavování se schopností systému, tak¾e zku¹enost je dùle¾itá od pøirozené verze a¾ po pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Pracuje s platformou Windows 7 a vy¹¹í a umo¾ní vám pou¾ívat tabletu.Dal¹í dostupné verze jsou polo¾kou va¹eho smartphonu, kterou si webový prohlí¾eè pøeje.Systém umo¾òuje plnou péèi a výbìr úkolù.Operátoøi jsou pøidìleni z úrovnì aplikace. Fáze provádìní akce je pravdìpodobné, ¾e bude kdykoli ovìøena. Díky tomu dochází ke ztrátì èasu v pozici a hledám chybìjící dokumenty.

Systém enova je nabízen ve tøech variantách.1. Standardní nákup licencí - zastaví se s majetkem klienta spolu s perspektivou jeho aktualizace. Tato mo¾nost je ideální pro spoleènost vyu¾ívající pøíplatek nebo leasing.2. Pronájem softwaru - hodnota je absorbována ve formì poplatkù za pronájem nemovitostí z vybraných modulù systému. Skvìlá cesta pro delikátní a malé spoleènosti.3. Pronájem metody a infrastruktury - celá slu¾ba je formována dodavatelem. Prvky jsou pronajaty spoleènì se serverem, aktualizacemi a zálohami. Metoda je okam¾itì pøesvìdèena o cíli! & Perfektní øe¹ení pro ¹upiny, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

https://waist-slim.eu/cz/

Enova systém pøipravuje spoleènost Soneta sp. Z o.o.Spoleènost byla zalo¾ena v roce 2002 a díky vyu¾ití odborných informací a odborných slu¾eb byla úspì¹ná na trhu.Posláním firmy Soneta je produkovat software, díky nìmu¾ partneøi a zákazníci získávají nejvy¹¹í energii pøi vyu¾ívání informaèních technologií nezbytných k dosa¾ení obchodního úspìchu.Znaèka je spoleèensky anga¾ovaná a udr¾uje takové nadace jako "Wiosna" nebo "Mimo wszystko Anna Dymnej".