Koemieity prach

V podniku, ve kterém obsahují prach, kapaliny, plyny nebo hoølavé výpary samotné a nejsou tam ¾ádné zóny, které by mohly být potenciálnì výbu¹né, by mìl být neprodlenì pøipraven komplexní dokument nazvaný posouzení rizika výbuchu.Je tøeba mít na pamìti, ¾e zamìstnavatel je povinen oznaèit zóny s nebezpeèím výbuchu.

Dále v souladu s odstavcem §§ 37. 1. Naøízení ministra soukromých vìcí a rad ze dne 7. 6. 2010 v oblasti po¾ární ochrany staveb, ostatních stavebních objektù a ploch (Dz.U.10.109.719, a to i v bodech i na v tìsné blízkosti oblastí, kde se vyrábìjí, skladují, skladují nebo kde se mohou uvolòovat výbu¹né smìsi hoølavé materiály.V souèasném posouzení je naprosto nezbytné oznaèit místnosti, které jsou v nebezpeèí výbuchu. V místech a mimo prostory musí být stanoveny vhodné výbu¹né zóny. Je tøeba vypracovat grafickou dokumentaci obsahující klasifikaci a faktory, které mohou zpùsobit výbuch.

Posouzení nebezpeèí výbuchu by mìlo být provedeno v souladu s platnými evropskými normami, mezi nimi by mìlo být mimo jiné uvedeno:• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbu¹ná prostøedí. Prevence rychlé a pomoci proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹ná prostøedí - Klasifikace prostoru - Plynové výbu¹né prostøedí.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹ná prostøedí.Klasifikace prostoru. Atmosféry obsahující hoølavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské sítì. Hodnocení a oznaèení výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 „Výbu¹ná prostøedí - Projektování, výbìr a montá¾ elektrických instalací“• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹ná prostøedí - Materiálové vlastnosti týkající se klasifikace plynù a par - Metody otázek a tabulkových informací"• PN-EN 50272-3: 2007 „Po¾adavky na dùvìru a pøidávání sekundárních baterií.,