Navod k obsluze kuchyoskeho robotu

Svìt je velký jiní lidé s druhými vlastnostmi, dovednostmi nebo povahami a v celé dávce díky v¹emu se nìjak pøekrývají a pøiná¹íme radu, aby existovala v souèasném velmi slo¾itém stroji, který existuje.

Pøedstavte si situaci, kdy ka¾dý je lehký a analytický jako Einstein. Pøesto¾e se budou konat hodnì zajímavé diskuze, zákony vesmíru by byly velmi snadno vyèerpány, ale mo¾ná v¹ichni rychle skonèili. Nebyly by tam pekaøi, milovníci mléka ani obchodníci.

Tato rùznorodost zamìstnancù je oznaèena a umo¾ní vám najít svùj vlastní byt na této planetì. Stejnì jako v¹ichni pravdìpodobnì neexistuje svìtovì uznávaný sportovec, není to opravdu jistý obchodník, který vytváøí polskou povìst, není na posledním místì ¹patná vìc. Nìkteøí lidé mají tendenci hrát hazardní hry, nìkteøí mají podnikání a nemìli byste rozdìlovat zamìstnance na lep¹í a hor¹í, ale kvùli stresu, který dìlají.

V¹echno se pøekrývá a ¾ádná èást neexistovala, kdy¾ kolem nìj byli lidé, co¾ vytváøí zdánlivì triviální aktivity. Podívejme se napøíklad na øeditele spoleènosti. Nemìl ráno energii ráno po pití kávy a snídani, kdyby pøedtím nesbaloval kávová zrna, nezvý¹il kuøata, nepøepracoval výrobky, neposkytoval jim práci a neprodával je. V dobì, kdy bylo mo¾né efektivnì øídit podniky, neexistovalo, kdyby jim nìkdo nebyl schopen pøijít s programem pro vedení spoleènosti nebo organizace, která by øídila lidský kapitál. Po dlouhých dnech nebýt spokojen, kdyby tesaø neprovozoval døevo na stavbu pohodlné postele.

To je velmi triviální pøíklad, ale ukazuje to i daleko, ¾e ka¾dý z nás je závislý na osobnosti, ale daleko od odmítání jiných lidí kvùli svému spoleèenskému stavu. A mìli byste mít to, ¾e jmìní se mìní a v¹e se mù¾e okam¾itì zmìnit. Proto bychom mìli dát lidem vysokou úctu k sobì navzájem.