Nebezpeene zony 22

Zaøízení urèená pro slu¾by v oblasti s nebezpeèím výbuchu by mìla dosáhnout nejvy¹¹ích bezpeènostních standardù. Smìrnice ATEX Evropské unie (od spoleènosti Atmosphères Explosibles - definuje základní po¾adavky, které musí splòovat jakýkoli výrobek urèený pro pou¾ití v oblastech s nebezpeèím výbuchu.

Goji cream

Existuje mnoho norem spojených s touto smìrnicí, která zavádí konkrétní po¾adavky, pokud jsou po¾adovány pro konkrétní produkty. Na druhé stranì podmínky, na které se nevztahuje ani smìrnice ani normy, mohou podléhat interním pøedpisùm pùsobícím v nìkterých èlenských státech. Pøedpisy v¹ak nemohou být v rozporu s pravidly, ani nemohou vyvolávat oèekávání. Vzhledem k tomu, ¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES vy¾aduje oznaèení CE. Výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být oznaèen znaèkou CE výrobcem a postup pro posuzování schválení za aktivní úèasti vybrané osoby.Na poèátku 20. století, kdy uhlí nebylo v uhelných dolech vyèlenìno k pou¾ití vhodných strojních olejù, do¹lo k ohni a výbuchu, které byly zpùsobeny hoølavými oleji a pøilnutým metanem. Vzhledem k tomu, ¾e problémem je matka vynálezù, po mnoha pøípadech byly pou¾ity jiné olejové modely, vodní oleje, které nezvy¹ovaly vliv výbuchu metanu. V dal¹ím aspektu vývoje dolù byly pou¾ity vìtrací pøístroje, poplachy a metanové filtry. Zvolený model je dùle¾itým jedním z mnoha potvrzení, ¾e spojování s vysokými hodnotami spojenými s èlánky v oblasti ohro¾ení poèátkem je dùle¾itou povinností ka¾dého majitele a èlovìka. Nevýhodou této povinnosti jsou ztráty ve v¹ech i materiálech.Spoleènost ATEKS, jak øíká její název, není vynálezem Evropské unie, ale je zdrojem zmìn, které trpí okam¾ikem likvidace hrozeb z jejich výskytu. Hromadìní v¹eobecnì uznávaných bezpeènostních standardù je hlavním principem zachování bytí. Aèkoli se nehody vyskytují zøídka, dùle¾itými dùvody jsou v¾dy ochota rychle dokonèit práci, nedr¾et se pravidel atd.Pou¾ití principu ATEX a jeho podøízených èástí je hlavním po¾adavkem pro výrobní a tì¾ební prùmysl a slu¾by související s oblastí výbuchu (v souèasném distribuci pohonných hmot atd. Pamatovat! Nepou¾ívejte pouze u¾ívání produktù v správném mno¾ství, ale pøemý¹lejte o dùsledcích va¹ich názorù!