Odpaoovani vyparu kotle

Teleskopický dávkovaè je zaøízení, jeho¾ základním cvièením je pøedev¹ím sbìr prachu z odpra¹ovacích zaøízení a ka¾dého druhu skladovacích nádr¾í. Dále úèelové dávkovaèe procházejí velmi tìsným uzavøením diskutovaných prvkù jak bìhem práce, tak i v klidu. Pevné tìsnìní zabraòuje dekompresi zaøízení. Mìlo by být zapamatováno, ¾e teplota pokuty nebyla vy¹¹í ne¾ 200 stupòù Celsia. Nesmí být také projevem agresivity prachu.

Tato zaøízení jsou vyrobena z tìla, lopatek, rotorù a motoreduktorù. Tìlo je stacionární, ale pova¾uje rotor, který se otáèí. Rotor má ¹est a¾ osm èepelí. Ramena mohou být jak ocel, tak i jejich roztoky mohou být pokryty gumovými podlo¾kami. Rotor je pova¾ován za ulo¾ení lo¾isek. Lo¾iska se odkládají od tìla, tak¾e bych je nepøijala. Pøevodový motor se pøi¹roubuje k tìlu. Øídí rotor otoèného podavaèe. Jak vstup a výstup dotyèného zaøízení jsou ukonèeny pøírubou, buï ètvercovou nebo kulatou.Se zámìrem vybavit dávkovaèem celt stojí za to vrátit názor na jeho povrch, typ prachu, provozní teplotu dávkovaèe a pracovi¹tì. Pøed nákupem je nejlep¹í se obrátit na svého správného poradce.Cílové dávkovaèe jsou extrémnì snadno pou¾itelné, ale jejich manipulace není jemná. Jejich první konstrukcí je pøedev¹ím dávkování jemnì zrnitých a sypkých materiálù. Mluvím zde o takových produktech, jako jsou zrna obilovin, prá¹kové mléko, koøení, novinka, pepø, cukr, kasein, sùl, filtraèní prach.Pou¾ití bunìèných výdejních stojanù je obzvlá¹tì vysoké. Spotøebuje se v mnoha prùmyslových odvìtvích také v urèité fázi výroby, v oblasti balení výrobkù, v oblasti vá¾ení a dávkování a pneumatických dodávek.Cílové výdejní stoly mohou být pou¾ity stejnì jako tzv. Výplavy, jejich¾ smyslem je odøíznout pracovní sféru novými tlaky. Je tøeba si uvìdomit, ¾e pøi hygienizaci sedimentù se setkává se zvlá¹tì dùle¾itým problémem zaøízení urèeného pro porciování dávky èinidla pou¾ívaného pro hygienizaci kalu.Cílový dávkovaè musí splòovat v¹echny pøísné hygienické normy a bezpeènostní normy stanovené zákonem.