Odstranini prachu

Smyslem smìrnice ATEX je zajistit volný pohyb výrobkù, které jsou obklopeny ustanoveními tohoto dokumentu na námìstí Evropské unie. Kromì toho jde minimalizovat nebo pøednostnì eliminovat riziko pou¾ití zaøízení nebo obranných systémù v oblastech ohro¾ených výbuchem a jaké zaøízení nebo organismy nejsou pøizpùsobeny poslednímu.

Smìrnice definuje základní po¾adavky atexu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví ve výbu¹ných prostorech. Tyto po¾adavky se týkají pøedev¹ím potenciálních zdrojù, které mohou vést k vznícení nástrojù v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Zamìøuje se také na ochranné systémy, které se automaticky spustí, kdy¾ explodují. Úkolem tìchto ochranných metod je pøedev¹ím co nejvìt¹í zastavení výbuchu nebo omezení výsledkù jeho roz¹íøení. Po¾adavky na Atex jsou souèasnì dosa¾eny bezpeènostním zaøízením. Pøístroj je v místì bezpeèného fungování zaøízení a nezávislých ochranných systémù, které se seznámí v oblastech ohro¾ených tímto výbuchem. Po¾adavky Atex souèasnì berou v úvahu souèásti a souèásti, které nejsou ve formì nezávislých funkcí. I kdy¾ jsou dùle¾ité pøedev¹ím proto, ¾e pracují na bezpeènosti jak zaøízení, tak obranných systémù.Pouze ty materiály, na které se vztahují po¾adavky smìrnice o novém pøístupu a které splòují pøedev¹ím tato pøání, mohou být uvádìny na trh na celém území Evropské unie.Ustanovení smìrnice ATEX se vztahují pouze na nové výrobky, které jsou poprvé pou¾ity k nákupu. Jedná se jak o ty, které jsou postaveny na námìstí Evropské unie, tak o ty, které jsou dová¾eny do Evropské unie.Smìrnice ATEX obsahuje:- nové výrobky vytvoøené v EU,- "nové výrobky",- nové nebo pou¾ité výrobky dová¾ené mimo Evropskou unii,- moderní výrobky také "jako ostatní" oznaèené ¾enou, která není jejich pùvodním producentem.