Oizeni prodeje audioknihy

V souèasné dobì má témìø v¹echny typy svìta smartphone. Jejich malý poplatek a dostupná dostupnost z nich vynikly jako neoddìlitelný spoleèník lidí. Zvlá¹tì, ¾e jejich funkènost a zároveò malá velikost èiní tento model mobilního telefonu rozpoznatelným jako mo¾nost pro poèítaèe a tablety, zejména pokud jsme na cestách, a funkce a hmotnost na¹ich zavazadel neumo¾òují zabalit dal¹í náklad. Není divu, ¾e u¾ivatelé s my¹lenkou personalizace svých smartphonù v souèasné radì, jedním kliknutím pøejdou na speciální aplikaci nebo se snadno spoèítají s chlapci a na¹imi fotografiemi, zá¾itky, dojmy ...

A pro cyklisty není ¾ádný nedostatek zajímavých doplòkù pro smartphony, které nejen¾e umo¾ní jízdu z dvojkolí a umo¾ní vám rychle se odli¹it od dojmu z expedice na sociálních sítích. Nalezené cyklistické aplikace vám také umo¾ní rychle najít nejatraktivnìj¹í cyklostezku pro nás a podpoøit vás pøi ztrátì trasy.

Nonacne

Endomondo Sports Tracker - Endomondo ji¾ dlouho hraje s oblibou sportovcù. Jeho hodnota je zalo¾ena na poslední, ¾e v reálném èase mìøí vzdálenost, kterou jsme pro¹li, dobu tréninku a poèet spálených kalorií. Aplikaci lze získat zdarma prostøednictvím obchodu Google. Volitelnì si mù¾ete zakoupit verzi PRO, která nám umo¾ní vytvoøit doplnìk pro nìkolik nových pracovních míst.Google Maps - aplikace po mnoha modifikacích provedených výrobcem mù¾e slou¾it jako plnohodnotná navigace, kterou lze pou¾ít i ve stylu offline a pøátelské rozhraní vám umo¾òuje nastavit pøíznivou trasu pro nás v závislosti na typu dopravy, kterou pohybujeme (mo¾nost nastavení systému chùze , øízení auta a jízda na kole. Tento doplnìk zajistí nejen to, ¾e mù¾eme v¾dy najít cestu domù, ale také ukázat nám, kde jsou nejbli¾¹í kavárny nebo bary.Oprava kol - navíc velmi u¾iteèná pøi úspìchu, kdy¾ se bojíme, ¾e se nám nepodaøí vyrovnat se zmìnou motocyklu v pøípadì mo¾ného po¹kození pøi øízení. Tam je pak nepostradatelná aplikace, kdy¾ nemáme správné technické znalosti, a chceme, aby se o nìco del¹í výlet. Jedinou nevýhodou aplikace je její styl: ¾ena, která nemá skuteènou znalost angliètiny, mù¾e mít potí¾e.

Vý¹e uvedené aplikace pro cyklisty jsou jen kapkou v moøi doplòkù vytvoøených ve vìt¹í èi men¹í míøe u cyklistù. I kdy¾ je v¹echny prezentujeme, je to zbyteèné, tak¾e máme na pamìti, ¾e instalace tìchto tøí vý¹e uvedených zaøízení se mù¾e ukázat jako velmi výhodná pøi dal¹ím pou¾ití motocyklu.