Oizeni ukolu pomoci oe eni

ProEngine Ultra

Finanèní kontrola je nedílnou souèástí kontroly v jakékoli solidní spoleènosti. Controlling má zájem o stanovení potøeby hotovosti, ziskovosti metod financování spoleènosti, nákladù a zisku, plus ekonomické likvidity a hodnocení efektivnosti kapitálových investic.

Øízení lze rozdìlit do tøí fází:- plánování,- provádìní,- ovládání.

První kontrola byla pou¾ita ve tøicátých letech v USA. Zasáhl daleký kontinent, pøedev¹ím díky nìmeckým firmám. Sledujeme systematický vývoj od padesátých let minulého století. Pøi¹el do svého svìta pøedev¹ím díky poboèce mezinárodních korporací, aèkoli dokonce i vy¹¹í skupiny a støednì velké spoleènosti, nìkdy dokonce ne zcela vìdomì, zaèínají zavádìt kontrolní nástroje. Je snadné si v¹imnout, ¾e s kontrolou musíme jednat v¹ude tam, kde se tyto aspekty objevují v øízení:

- Decentralizovaný øídící systém v názvu,- Spoleènost je zamìøena na dosa¾ení konkrétních cílù,- byl zaveden motivaèní systém, který hodlá podniknout, ¾e spoleènost pracuje efektivnìji,- provádí se vedení úèetnictví, co¾ vede k pou¾ití racionálních finanèních rozhodnutí,- dobøe spravovaný systém pro shroma¾ïování informací,

Vstupem do zásad finanèního øízení spoleènost automaticky vynucuje ¾eleznici do její struktury. Jejich organizaèní struktura, systém finanèních osad a obìhu textù v korporaci se mìní. Provedení øádného ekonomického øízení není dodateèné bez vhodných IT programù. Pøi finanèním øízení je kladen zvlá¹tní dùraz na efektivní øízení spoleènosti, co¾ nezále¾í na tom, zda se musíme zabývat mana¾erským úèetnictvím.