Poikladam do poilohy

Je mo¾né rozlo¾ení napìtí a komunikace celého systému øízení v nejtì¾¹ích podmínkách. Pokud nelze nové konektory øe¹it, konektor eXLink se vyrovná s tìmito nejhor¹ími podmínkami. Co je stejné pro konektor a proè je skuteènì vysoce funkèní?

Konektor eXLink umo¾òuje flexibilní napájení a také mnoho efektivní komunikace celých øídicích systémù, které jsou chápány v ka¾dé místnosti, kde je jednodu¹e výkonný a musí také pou¾ít takový konektor. Dobøe se shroma¾ïuje v takových nepøíznivých oblastech výbuchu, jako jsou zóny 1, 2, 21 a 22. Existují dva typy takových spojení - ètyøpólový a sedm a ¹estpólový.

https://bio-rn.eu/cz/

Ètyøpólový a PE konektor eXLink je absolutní systém, který umo¾òuje stavìt a odpojovat mnoho nových elektrických zaøízení. Má v¹echny mo¾né zásuvky a vhodné konektory pro tzv. Nízkonapì»ové sbìrnicové signály. Stojí za pov¹imnutí, ¾e pøenos energie probíhá a¾ do 250V AC / 10 I pro plasty a poniklované mosazi a navíc pro nerezovou ocel.

Rychlé konektory pro pøipojení mají mnoho mo¾ností pøipojení a odpojení. To nevytváøí a povinnost vypnout zaøízení v souèasné dobì, co¾ znaènì zjednodu¹uje práci. Plné verze jsou implementovány v modelu, který obsahuje ochranu IP66 / IP68. Konektory pracují perfektnì pøi teplotách od -55 ° C a pøi teplotì + 70 ° C, nebo v extrémnì obtí¾ných a pøátelských podmínkách.Díky tomu, ¾e jsou vyrobeny z takového zbo¾í, jako je nerezová ocel nebo poniklovaná mosaz, jsou extrémnì odolné vùèi jakémukoliv po¹kození. Mohou být a¾ 7 nebo 6 pólù nebo 4 póly a PE. Jsou ochotnì vyu¾ívány pøi tì¾bì, proto¾e produktem jsou specializované dùlní certifikáty EX a M2. Také nepotøebují právo na ¾ivou produkci.

Kombinace v¹ech systémù díky konektorùm pro spojení je ve skuteènosti velmi dobrá a jednoduchá a trvanlivá.