Pokladna k t

Polská kuchynì se skládá vìt¹inou z masových pokrmù. Je to od centra, kde vyrábíme hovìzí, vepøové a drùbe¾í, zále¾í na tom, zda na¹e veèeøe budou náhodou nebo neúspìchem.

mytíMaso je tøeba umýt tìsnì pøed pøípravou. Není povoleno pøipomínat, jestli je chceme dát do lednièky, proto¾e bìhem mytí kontrolujeme velikost nebezpeèných bakterií, které mohou urychlit proces rozkladu. Po umytí masa mù¾eme dùkladnì umýt ruce. Je také tøeba zmínit hygienu v úspìchu v¹ech pøedmìtù (no¾e, øezací desky, s nimi¾ bylo surové maso v kontaktu.

Øezání a výrobaMaso by mìlo být v¾dy rozøezáno po vláknech. Díky tomu bude po ukonèení práce jasné a pohodlné. Pro øezání masa bychom v¹ak mìli pou¾ívat ostré no¾e. Je to dobrý návyk, abyste ho poka¾dé ostrovali a opláchlovali. Díky tomu nebudou øezané kotlety nijak nevzhledné. Proto je dùle¾ité zejména proto, ¾e d¾us se protáhne pøes rozbité hrany, tak¾e maso ztrácí svou ¹»avnatost a styl.

Nejlep¹ím pøístupem je maso døíve marinované. Marinády lze pøipravit s èesnekem, olivovým olejem, rozmarýnem nebo jinými bylinami a koøením. Aby se marináda nasávala, stálo to za to, ¾e ji skoriguje døíve. Je nenahraditelné, ¾e pak najdete mlecí stroj na maso. Díky tomu maso lépe pohlcuje marinádu, kterou jsme pøipravili, a bude to chutnìj¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, pra¾ené nebo dusené. Frying a pití, stojí za to, ¾e èím ménì oheò budeme dìlat, tím lépe. Maso se skládá ze skupin bílkovin a tukù, co¾ je pro krátkou a dokonalou teplotu, které z nìj vylétá. Vyprazdòovat je pøi jednodu¹¹í teplotì zpùsobí, ¾e se roztaví v ústech. Bìhem peèení je tøeba zajistit, aby bylo maso obèas napojeno na tuky. Díky tomu zachová známou bohatost a styl.