Pokladna titin

Podle pøedpokladu, do konce roku 2014, subjekt, jeho¾ prodej na situaci fyzických osob, které nekonají finanèní èinnosti a pau¹ální zemìdìlci, nepøekroèil 20 000 PLN za rok, není odpovìdný za zaznamenávání prodeje v registraèních kanceláøích. Jak by se tato ustanovení zlep¹ila? Je pokladna v pohostinských zaøízeních povinná?

Od roku 2015 pøestaly platit vý¹e uvedené pøedpisy pro ¾eny, které provozují malé bary, prostory s pøipravenými potravinami a kabiny s "rychlým obèerstvením". Ve vzpomínce k pou¾itelným ustanovením se toto zbo¾í nepo¾aduje u subjektù poskytujících slu¾by související s údr¾bou ve velkých stravovacích zaøízeních. Je to tady a ti, kteøí mluví na¹imi slu¾bami sezónnì. Podobná situace existuje iv pøípadì úspìchu subjektù, které hrají s pøípravou jídla pro externí pøíjemce.Pøi kontaktu se zmìnou pøedpisù v roce 2015 jsou dnes v¹ichni daòoví poplatníci, kteøí se zabývají gastronomickými slu¾bami, povinni pøi prodeji pou¾ívat pokladnu. V moderním pøípadì není místo pro velikost prostor, nebo tam je stejná silná restaurace, nebo malý bar, a» u¾ to funguje sezónnì nebo po celý rok. Vlastnictví si nepamatuje a dosahuje vliv.Je tøeba si uvìdomit, ¾e zákonodárce pøemý¹lel o stavu zavedení tìchto mìn v oblasti stravování. Registraèní hotovost ve stravovacím domì proto musela být stanovena nejpozdìji do 1. bøezna 2015. A¾ do posledního dne muselo být k dispozici penì¾ní pokladna, byla odsouzena, naprogramována, pøipravená k práci a navíc oznámená daòovému úøadu. & nbsp; Pokladna by si mìla vzpomenout také na nainstalovaný gastronomický software s rùznými sazbami DPH pro materiály z rùzných kategorií. Tento dùvod byl hlavním dùvodem pro získání 90% slevy na nákup pokladny.

V pøípadì poskytování stravovacích slu¾eb, ¾e do 31. prosince 2014 daòoví poplatníci nepøekroèili hranici obratu (20 000 PLN, nejpozdìji 1. bøezna 2015 mìla do registra vstoupit soukromý podnik. Nicménì, kdy¾ daòoví poplatníci provozující malou gastronomii pøekroèili hranici obratu pro odbìr z pokladny pøed 1. lednem 2015, ale nikoliv v prosinci, ale v listopadu, fiskální pokladna musela vstoupit do 1. února 2015.Povinnost pou¾ívat pokladny pro stravovací místa otevøené po 1. lednu 2015 si zaslou¾í pomoc. V tìchto oblastech by se pokladna mìla dostat do dvoumìsíèního procesu, který oèekává od konce mìsíce, ve kterém byla pøipravena první pomoc pøi stravování.