Pokladni nebo daoove tiskarny

V¹ichni daòoví poplatníci, kteøí jsou povinni zaznamenávat prodej výrobkù a slu¾eb prostøednictvím pokladny, si jsou perfektnì vìdomi pøítomnosti, kolik podrobných podmínek musí být schopno obsluhovat diskutovaná zaøízení. Nápoj z tìchto po¾adavkù je zodpovìdný za provádìní pravidelné technické kontroly pokladny. Co v¹ak dìlá, kdy má být provedeno? Co je to daòová pokladna a technická kontrola? O tom ní¾e.

Valgus 2 in 1

Spolu s zákonem o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byla tato fáze roz¹íøena. Takováto recenze jsou postavena dobrou slu¾bou. Pøed 1. prosincem 2008 byly technické kontroly registraèních pokladen spojeny s roèní lhùtou. Pøi výuce platných právních pøedpisù musí být pokladny vhodné k technickému pøezkumu ka¾dé dva roky od fiskalizace nebo od posledního pøezkumu. Úspì¹nì, kdy¾ daòoví poplatníci nesplní toto slovo, mù¾e být vystaven sankcím. Patøí sem mimo jiné mo¾nost ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za daòový delikt, proto¾e kvalita nepodléhání pokladny pøi pravidelném pøezkumu se pova¾uje za nesprávné vedení knihy. Takové odùvodnìní vyplývá z èlánku 61 § 3 trestního zákona.Nastane událost, v èem má èlovìk uva¾ovat o provedení takového pøezkumu? Samozøejmì, sledování dovolené v dne¹ním úspìchu patøí daòovému poplatníkovi a nikoliv místu. Majitel pokladny novitus delio by mìl informovat slu¾bu o takových potøebách v blí¾ícím se termínu pøezkumu. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 4 zákony o pokladnách by mìly provádìt povinnou technickou kontrolu pokladny do 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by mìl také uva¾ovat o tom, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny vede k nutnosti vrátit pøíspìvek na jeho nákup. Tito daòoví poplatníci podléhají daòovým poplatníkùm, kteøí do tøí let od data zahájení evidence prodeje zbo¾í / slu¾eb nepøedlo¾ili v souèasné dobì pokladnu pro technické plnìní pøíslu¹nou slu¾bou.Struènì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e pouze u¾ivatel je zodpovìdný za dodr¾ení data kontroly.