Pokladni zpravy

In vitro (fertilizace in vitro je èasto záchrannou komisí pro páry hledající dítì. Je to èasovì nároèný a stresující proces, ale mnoho dobrých párù mù¾e díky této podobì tì¹it své ¾ádané potomky, i kdy¾ jiné formy se ukázaly jako nespolehlivé. Procedura spoèívá v kombinaci spermatu s vajíèkem v laboratorních podmínkách, mimo tìlo ¾eny.

Indikace pro danou metodu mohou být správné jak na stranì partnera (sní¾ené parametry spermatu, tak i na známých (obstrukce vajíèek, neschopnost ovulace. Èastou známkou in vitro fertilizace je idiopatická neplodnost, její¾ pøíèiny nejsou známy. Pøed provedením in vitro je pro pacienta vhodné provádìt sadu laboratorních testù a partnera pro výzkum spermatu. Dále budoucí rodièe musí vyjádøit písemné znalosti o postupu. Dal¹í formou je hormonální (farmakologická stimulace ¾eny, v projektu zvý¹ení poètu dospìlých oocytù. Léky také urèují dávkování individuálnì odborníkem v souladu s výsledky pøedchozích studií pacienta. Dal¹ím krokem je získání vajeèných bunìk ¾eny v názvu, který oznaèil odborník. Léèba se provádí pod celkovou anestézou a je nìkolik minut. Spoèívá v propíchnutí viditelných vezikul v obou vajeènících, v místì sbìru folikulární tekutiny obsahující oocyty. Souèasnì se pacientova partnerka pøedpokládá na konci spermatu (je nutné zachovat sexuální abstinenci nìkolik dní pøed zahájením léèby. Dal¹í úrovní je vázání shromá¾dìných vajec na spermie v laboratorních podmínkách. Embrya vytvoøená v poslední mo¾nosti jsou umístìna v inkubátoru, kde jsou ideální podmínky pro jejich rùst. Po nìkolika dnech jsou odvedeny do lùna pacienta pomocí tenkého katétru. Tato fáze metody není velká, proto nevy¾aduje anestezii. Po pøenosu embrya by mìl pacient sní¾it fyzickou aktivitu (krátká sexuální abstinence je nutná a pøejít na urèitý zpùsob ¾ivota. Po dvanácti dnech se musí hlásit na klinice, která potvrzuje biochemické tìhotenství. V pátém týdnu po podání je nutné pou¾ít ultrazvuk potvrzující tìhotenství. V pøípadì selhání lze proceduru zopakovat pomocí pøipravených rezervních embryí. Podle nejnovìj¹ího výzkumu je úèinnost in vitro pøibli¾nì 40%. Tato metoda je koneckoncù poslední výhodou pro neúspì¹né páry, které ¾ádají o dítì.