Postup koleni zamistnancu iso

Pokud pou¾ijeme nemocnièní péèi v zahranièí nebo jednodu¹e - pokud máme lékaøe, který nemá místní jazyk, a pozdìji potøebujeme lékaøské záznamy pro dal¹í pomoc v budoucí zemi, stojí za to pøekládat text lékaø.

Lidé, kteøí u¾ívají lékaøské pøeklady ve Var¹avì, jsou nejèastìji lékaøskou ¹kolou - jsou to aktivní lékaøi, lidé, kteøí absolvovali univerzity v oborech farmacie, biologie a chemie. Mají dobré certifikáty, které potvrzují vysoko¹kolské uèení. Jsou pøevá¾nì rodilí mluvèí nebo zahranièní. Mají dobrou pøípravu: také na jazykové stránce, zatímco pøi ovìøování kvality textu.

Dùle¾ité je ovìøení textu soudním pøekladatelem, který uplatòuje pøípadné opravy, zda má text vynikající hodnotu a - co¾ je nejdùle¾itìj¹í - dává oficiální autoritu jeho peèe».

Lékaøské dokumenty, které se nejèastìji vyskytují, jsou onemocnìní pacienta, propu¹tìní z nemocnice, výsledky výzkumu, doporuèení na otázky, lékaøské výjimky, osvìdèení o zdravotním posti¾ení, historie léèby - pokud se sna¾íme získat náhradu za cizí nehodu.

Lékaøský pøeklad je také pøekladem vìdeckých èlánkù, uèebnic pro studenty medicíny, populárních vìdeckých knih o medicínì, propagaèních filmù obsahujících specializovanou slovní zásobu, multimediálních prezentací nebo dokonce katalogù, v nich¾ jsou zmínìny lékaøské nástroje.

Nejoblíbenìj¹ími jazyky, ze kterých dává sám sebe, jsou pravdìpodobnì anglicky, nìmecky, francouzsky a rusky. Úzká specializace se pohybuje v takových jazycích, jako je dán¹tina, japon¹tina, èín¹tina, tureètina, holand¹tina, ¹véd¹tina a nor¹tina. S malou úlohou je snadné pøijímat slu¾bu rodilého mluvèího.