Povinnost pou ivat pokladnu

Spolu s zákonem o DPH je povinností mít registraèní pokladnu v¹ichni podnikatelé, kteøí provozují slu¾by nebo provádìjí transakce za práci sportovcù a zemìdìlcù, kteøí platí na základì jednorázové èástky. Pro úèely roku 2016 mohou daòoví poplatníci nadále èerpat z vybraných daòových výhod bez nutnosti získat pokladny.

Jeliko¾ není úèel mít registraèní pokladnu.Stejné pøedpisy, které bì¾í a¾ do konce roku 2016 je recept mluví o tom, ¾e podnikatel, jeho¾ roèní obrat v pøedchozím fiskálním roce nepøesáhla 20.000 zlotých sítì, není zaznamenat prodeje vystavením stvrzenky. V úspìchu spoleèností, které uskuteènily kampaò v poøadí jako zúètovací rok, by mìl být limit 20 000 zlotých pøepoèten v pomìru k velikosti mìsícù, v nich¾ probíhají akcie v daném roce.

Denta SealDenta Seal - Nejlepší zubní pasta pro čištění zubů a obnovení jejich sněhobílého záře!

Pokladna - kdy zaèít registraci prodeje.V letech 2015-2016 se více podnikatelù objevilo v programu podnikù, které chtìjí uèinit i pøíjmy autodílny, lékaøi a zubní lékaøi, kadeønictví a kosmetické salony, právníci nebo cateringové spoleènosti, které nesplòují svou pomoc v letadlech. S výjimkou stravovacích slu¾eb jiných podnikatelù zúètovací povinnost tím, ¾e prodává pokladny v poøadí okam¾itì, zatímco spoleènost, která je limit 20 tisíc obìhu, mohou koupit pokladnu do dvou mìsícù po vypr¹ení èasového limitu. Tenhle povinnost v roce 2016 se vztahuje i na podnikatele, jaký druh vstupenky prodávat na kurzech pro cestující snadno zaplatit off v jiné formì, ne¾ v hotovosti a podnikatele, kteøí sp³acaliby¶my na základì faktur za poskytnuté slu¾by o situaci jednotlivcù, rok není nastavena daleko ne¾ 50 faktury a¾ pro 20 pøíjemcù.

Nezávisle na vý¹i obratu zákonodárce rovnì¾ vytvoøil katalog výrobkù, jejich¾ prodej vy¾aduje absolutnì doklady s potvrzením z pokladny. Mezi tyto produkty patøí: prodej LPG stranu motoru a jediný motory, pøívìsy a návìsy, fotografické vybavení, výrobkù z drahých kovù, parfémù, alkoholických nápojù a tabákových výrobkù.