Prevence poed nebezpeeim vybuchu uhelneho prachu

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní skuteèností, která také pøená¹í na zaøízení i styly kontroly. Diskutovaná zaøízení jsou urèena k tomu, aby první váha byla umístìna v blízkosti oblastí s nebezpeèím výbuchu metanu nebo uhelného prachu. Tato smìrnice existuje v materiálu Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. bøezna 1994.

https://ecuproduct.com/cz/bliss-hair-vynikajici-regeneracni-maska-ktera-se-stara-o-vase-vlasy/

A v polském právním systému byl zaveden na základì naøízení ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ Èíslo 263, polo¾ka 2203 Hlavním zámìrem tìchto informací je pøedev¹ím sbli¾ování právních pøedpisù èlenských státù, které jsou spojeny s nástroji a ochrannými metodami, které se na metan nebo uhelný prach v oblastech ohro¾ených výbuchem. Smìrnice se v¹ak vztahuje na zaøízení a ochranné systémy urèené pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e tato doporuèení platí pro bezpeènostní, øídicí a regulaèní zaøízení. Tyto nádobí jsou vhodné pro úèely, které se nacházejí mimo diskutované zóny a které zaji¹»ují bezpeèný pøístup k zaøízením a ochranným systémùm uvedeným do provozu na potenciálnì výbu¹ných vzdálenostech.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Diskutovaná vùle se mimo jiné nevztahuje na zdravotnické výrobky, které se pou¾ívají v lékaøské komunitì. Nevztahuje se na domácí spotøebièe, osobní ochranné prostøedky, lodì a dopravní prostøedky.Tento akt Evropské unie má zvlá¹tní po¾adavky, které jsou specifikovány v konkrétních norem. Kromì toho je oblast s nebezpeèím výbuchu klasifikovaných jako vybraná v dodatku I k této plodiny 1999/92 / ES ze dne 16.12.1999 ATEX137 „o minimálních po¾adavcích, které zvy¹ují dùvìru a pomáhají zdraví pracovníkù potenciálnì vystavených na knihy v oblastech s výbu¹nou atmosférou“.Dánsko a ochranné systémy mohou být pøedmìtem jiných smìrnic, které se týkají jiných prvkù a které navíc obsahují oznaèení CE. Tato znaèka by mìla být zodpovìdná, jasná a jistá.Souèasná smìrnice bude nahrazena novým princípem ATEX 2014/34 / EU. K tomu dojde 20. dubna 2016.