Program pro fiskalni kazety ke sta eni zdarma

Pøíjem je doklad o nákupy uskuteènìné v obchodì. Pomáhá nám to ovìøit platbu z police ve skuteènosti souhlasit s posledním vzniklé z èástky, abychom mohli podat stí¾nost v pøípadì jakéhokoli dal¹ího zájmu. Kromì toho pøíjem nám umo¾òuje pøezkoumat prostøedkùm, co¾ usnadòuje dobrou péèi o jejich výdaje.

Neofossen

Pøíjem má také øadu dùle¾itých informací, které nemusí nutnì souviset s zakoupenými produkty nebo jejich hodnotami. A tak jedna z nejdùle¾itìj¹ích informací, které pokladna elzab alfa & nbsp; vytiskne na úètu, je jméno daòového poplatníka, který provádí obchod a adresu jeho sídla. Nové informace jsou daòové identifikaèní body, èas a èas vyhotovení výpisu a èíslo pokladní a pokladní. Souhlas s èíslem pokladníka je zvlá¹tì dùle¾itý, pokud potøebujeme podat stí¾nost na daný produkt. Pøíjem je nesmírnì dùle¾itým dùkazem prodeje nejen pro zákazníka, ale i pro jednoho prodejce a daòový úøad. Díky tomu, ¾e pokladna registruje prodej jednotlivých komodit, je tì¾¹í skrýt prodané zbo¾í a tím je obtí¾nìj¹í se vyhnout placení danì tímto zpùsobem. Poslední rozhodnutí Ministerstva financí pøikázala ostatním skupinám profesí vydávat potvrzení. A opravdu, napøíklad kadeønictví a taxikáøi. Mìlo by se v¹ak pamatovat na to, ¾e celý rok pøiná¹í ¾eleznice jen málo a úèel majetku z pokladny mù¾e být vdìèný po sobì jdoucím prùmyslu. Dal¹í povinností, která spoèívá na podnikateli, který spoleènost pou¾ívá finanèní registraèní pokladny, je chránit kopii pøíjmù. Je to nenahraditelné v pøípadì kontroly daòového úøadu. Aèkoli to nebylo pøíli¹ dávno, aby papírové kopie úètù, dnes je mo¾né ukládat tyto kopie na speciální pamì»ové karty, co¾ je ménì zájem. Majitel zaøízení je nucen kontrolovat pokladnu bì¾nì a pokud zaøízení sel¾e, mìlo by být snadno pøevedeno na úèinnou pokladnu. Doklad potvrzující nákup je velmi aktuální a my bychom ho mìli je¹tì vzít. Zøídka bude poslední z va¹ich dobrých dùkazù o koupi, co¾ bude mimoøádnì dùle¾ité pøi reklamování zakoupeného produktu.