Provoznich poeitaeovych programu

Vyhøívaný talíø je nejrozsáhlej¹ím a nejvhodnìj¹ím programem pro vytvoøení chutného obèerstvení. Pokud jsme pozvali lidi na sebe a my nevíme, jak je pøivítat, mù¾eme udìlat chutnou vyhlí¾ející talíø se studeným masem.

uspoøádáníNejlep¹í deska vypadá, kdy¾ jsou na ní psané výsledky rùzné barvy a tvary. Doma, mù¾eme uspoøádat plátky svìtlé svíèkové a celé plátky salámu. Je v¹ak dùle¾ité, aby jednotlivé plátky vytvoøily tvarovanou kompozici. Jsme schopni je vytvoøit s plátky v øadì takovým zpùsobem, ¾e ka¾dý rulonik je zøejmý. Zajímavìj¹ím, i kdy¾ jemnìj¹ím øe¹ením je uspoøádání øezù ve formì kvìtin. Poté, co jim dáte správný tvar, staèí je polo¾it na párátko.

estetikaTalíø vytvrzeného masa se chce dát ve stvoøení, které se bude vkusnì a elegantnì vyjadøovat. V¹echny plátky by mìly být rovnomìrnì a tenké øezány ostrým no¾em nebo speciálním zaøízením, které pravdìpodobnì tvoøí klínový krájeè. Kousky salámí mohou být øezány diagonálnì a vytvoøeny vedle válcù.

ExtrasNa talíøi masa mù¾eme také pøipravit olivy, sýry, koktejlové rajèata a listy salátu. Poskytování chøestu v rolích nebo plnìní v rolích se stává èastìj¹ím øe¹ením. Mù¾e se pøedstavit s vajeènou pastou, pepøem, køenovým krémem, hoøèicí nebo pesto. Velkým pøírùstkem tìchto kotouèù bude lososový rolák a bylinkový krém. Pokud zvolíme sýr jako pøídavek, jeho chu» by mìla být pøizpùsobena chuti studených øezù. Proto je nejlep¹í slou¾it horké, zralé sýry spolu se zralým masem, jako je parmská ¹unka nebo klobása chorizo.

Alkoholické nápojePro pøedkrmy, které se odrá¾ejí z lehkých studených øezù, nejlep¹í bílé víno je nejlep¹í volbou. Pokud jsou klobásy, které nabízíme, dostateènì lep¹í, stojí za to, ¾e na stole stojí suché èervené víno. Optimálním øe¹ením je nejprve podávání mírných studených øezù bílým vínem, pak tvrd¹í, vèetnì sýra, na které èervené víno nejvíce vyhovuje, zatímco na stranì sady problémù a lososových rolád s rù¾ovým vínem.