Rozvodovy stav

Ka¾dý rok jsou tisíce man¾elství zpùsobilé k rozchodu, ani¾ by se sna¾ily zachránit vztah. Kdy¾ se nám podaøí zjistit, ¾e nás nic nespojuje, zvolíme si pohodlné øe¹ení, které je rozvodem po vzájemné dohodì. V¹echno mù¾e být provedeno bìhem pùl hodiny a v hodnotì jsme také aktivní a mù¾eme se vrátit k obchodování. Vìt¹ina rozvodù je na tváøi, jejich¾ man¾elství je levnìj¹í ne¾ pìt let praxe. Problémem je ten poslední, ¾e se nezajímáme o ka¾dodenní ¾ivot, který musíme poèítat s jinou osobou. Mìli bychom se setkat, ale v urèité èásti vypracovávat dùle¾itý kompromis ve v¹ech zále¾itostech.Vyrovnají se rostoucí problémy ve státních pomìrech v¾dy k rozvodu? Samozøejmì ¾e ne. Rodinné poradenství je smysl, kde mù¾eme také najít hodnì reakcí na otázky, které nás obtì¾ují. Bìhem náv¹tìvy hraje terapeut roli mediátora, který nám uká¾e, jak mluvit, plánovat a jednat o boj za to, co nás spojuje. Nejèastìj¹ím dùvodem pro na¹e selhání jsou komunikaèní problémy, které mají rùzné potøeby partnerù, pokud jde o pohlaví, vyplácení penìz a výuku dìtí. Tam je také místo, kde ne v¾dy dobøe známe druhé polovinì. V takovém pøípadì provádíme nesluèitelnost.Nebo døív, nezjistili jsme takové chování, které nás dnes trápí a frustrují, nebo pøi¹li spolu pøirozenì. Jak se lidé stále mìní a vypadají a závisí na tomto procesu, a nìkdy se jejich pøipoutání k partnerovi jednodu¹e zmìní na konci ztracené dùvìry. V Polsku bohu¾el stále existují stereotypy, které se zabývají skuteèností, ¾e man¾elská terapie je ¹koda a krása druhého, ale nìkteré se nedoká¾í vypoøádat. Existuje souèasný bludný kruh, který vìt¹inou vyu¾ívá pøímý výsledek v rozvodové místnosti.