Rozvoj spoleenosti prostoednictvim exportu

Celý personál polských analytikù trhu a vrcholových mana¾erù pøemý¹lí o tom, jak zlep¹it fungování svých vlastních spoleèností tak, aby mohli soutì¾it se svými západními protìj¹ky. Úplnì není ochoten najít vhodné øe¹ení pro tuto polo¾ku. Polské spoleènosti a organizace ztrácejí ka¾doroènì nadmìrné mno¾ství penìz následkem ztracených nabídek na celé investice.

Pokud by se tato linka mohla zmìnit, dostaneme ¹anci získat peníze, které by pøi èerpání do na¹í vlastní ekonomiky nakonec poskytly správnou pobídku k rùstu. Mezitím tyto nabídky obvykle provádìjí západní spoleènosti. Poláci se vynoøují z finanèních ztrát v posledním období, napøíklad do produktu investování do programù, které se pozdìji nemají ¹anci uskuteènit.Zdá se, ¾e dopøedný pohyb na útìku brání tzv integrovaný systém øízení. Dnes moc mnoha jmen není shroma¾ïována v rukou jedné osoby a v¹ech výborù nebo samotných sdru¾ení. Výsledkem je velké roz¹íøení rozhodovacího procesu. Rozhodnutí jsou èasto pøijímána v období, kdy je zjevnì rychlé, ¾e je pøíli¹ pozdì.Je tu problém, a polská vláda, která je nad¹enì peèlivì na ni hledá. Vyjadøuje se o vytvoøení zvlá¹tního výboru, který vytváøí zájem o analýzu platnou v plánu odstranit zbyteènou byrokracii, kterou hosté na zdi úèinného rozhodování.Polsko má nejtì¾¹í poèet úøedníkù v evropské skupinì, kteøí pøehlí¾eli mu¾e samotného. V této roli bychom mìli vzít model z Nìmecka, který pøed pìti lety schválil øadu zákonù, co¾ v tomto okam¾iku znamenalo pøíle¾itost s zbyteènou byrokracií. Díky tomu, ¾e je je¹tì men¹í poèet úøedníkù, stát zaèal zachránit. To proto, ¾e nemuseli dìlat mìsíèní platy. A lidé - zejména ti na poslední státní úrovni - vydìlávají víc.Do dne¹ního dne nìkteøí z nich pøevzali s nìmeckým státem èástku vyplacených odstupných dávek, která byla pro jejich prohlá¹ení pøíli¹ malá.