Simultanni tlumoeeni gdaosk

Jsem pøekladatel, pracuji na mnoha rùzných úrovních, pøekládám souèasnì, kdy¾ se naplním literárním pøekladem. Nejèastìji mou èinností je porozumìt textu, obvykle obèanským právùm nebo jiným oficiálním dokumentùm. Dávám pøednost literárním pøekladùm, proto¾e mi dávají moc radosti.

Zamìøení a soustøedìníKdy¾ chci pøelo¾it literární text, nejprve se sna¾ím udr¾et plnou koncentraci. Vypínám telefon, nehledám webové stránky - text je pro mì nejdùle¾itìj¹í. Je to dùle¾ité, proto¾e nejen perfektní pøeklad, ale také vìnování literárních hodnot. Není to snadný úkol, ale dává velkou spokojenost. Kdy¾ se zdá, ¾e mùj pøeklad literárního textu získal uznání, mám velkou ¹tìstí a mám skoro skuteènou radost, jako kdyby sám jsem byl autorem tohoto dokumentu.Existují pøesnì ty texty, jejich¾ porozumìní mi nedává radost, i kdy¾ jsou literární. Funguje to dvìma zpùsoby: nejprve nenávidím pøekládat harlekiny, proto¾e mì to nudí, a literární cena takového dokumentu prakticky neexistuje. Za druhé, nenávidím populistické a jemné texty.

http://cz.healthymode.eu/african-mango-nejlepsi-podporu-pro-vase-hubnuti/

Praxe v prostorách

Samozøejmì, ¾e i pøes mé pøedsudky ka¾dý pøeklad textu a dìlá velmi jednodu¹e chce, abych na skuteèné oddanosti pùvodním pøedpokladùm. Jevi¹tì je stejné, ale nikdy se nevzdám a bojuji za svùj cíl. Zdá se, ¾e musíme polo¾it èlánek do zásuvky a vrátit se k nìmu pozdìji.V jednoduché kariéøe se mi líbí to samé, ¾e ji mohu napsat, zùstat v bloku. Ka¾dý pøeklad textu lze provést vzdálenì a moderní technologie mi dává v¹echny potøebné nástroje. Mám v¹echny mo¾né slovníky a internet si koupí spoustu informací k ovìøení. Pokud v¹ak pracujete doma, musíte se postarat o self-disciplinu, proto¾e vìc v budovì je líná. Musíte ulo¾it urèitou pøísnost, stejnì jako úzká opatøení, která by slou¾ila tak, jak by mìla. Ka¾dý pøeklad dokumentu je také dùle¾itý pro to, aby se v¹e mohlo dostat k pøíèinì, jako kdybychom právì zaèínali pracovat.zdroj: