Slezska psychoterapie

V tomto materiálu se budeme sna¾it zkou¹ku pøedat: co je psychoterapie?

Urèitì v¹ichni víme, ¾e psychoterapie je druh léèby, jeho¾ cílem je poskytnout pomoc pøi du¹evním nebo fyzickém utrpení. Psychoterapie je stále slo¾itý proces, jeho¾ pitím je dùle¾itost budování zmìny ve zpùsobu, jakým si pacient myslí a chování, které je pro pacienta dùle¾ité, stále trpí. Psycholog je správné znalosti, které mu ve 100% umo¾ní, aby se nauèil problém, s ním¾ se pacient potýká, a navíc po porozumìní pacientovi bude schopen vyu¾ít správnou metodu léèby.

Psychoterapie je velmi vá¾ný proces. Aby se pacient mohl vypoøádat se známým problémem, musí se nejen na sebe realisticky zamìøit, ale také musí zaregistrovat své ¹patné strany, hnìv, strach nebo averzi vùèi jednotlivým lidem. Psychoterapie není jen rozhovor s doktorem, který se ocitá na zádech pacienta a øíká, ¾e celá bude v cestì. Psychoterapie je skvìlý vztah, v nìm¾ psychoterapeut získá lep¹í pochopení na¹ich problémù, stejnì jako zdroje jejich utrpení.

Èasto sly¹íme od ostatních ¾en, ¾e v nich psychoterapie vyvolává strach. Takový proces zva¾ování je poskytován v tom, ¾e mu¾i je¹tì dosud nevìdí o psychoterapii a¾ dodnes. A odtud je známo, ¾e jeliko¾ o tom nìco nevíme, v nás máme zjevné obavy.

Kolik je psychoterapie? V psychoterapii neexistují ¾ádné pevné postupy, které by rozhodovaly o tom, kolik je psychoterapie. Ka¾dý pacient, který se hlásí k terapeuti, je jeho vlastní problém a co jiný vy¾aduje jiný pøístup. A dokonce i psychoterapeut na prvním setkání je velmi obtí¾né urèit, jaká léèba mù¾e trvat, ale mù¾e být pøiblí¾ena mno¾stvím problémù, s nimi¾ se pacient uká¾e psychoterapeutovi.Tak¾e je jistì mo¾né øíci, ¾e psychoterapie spoèívá v zmìnì zpùsobu my¹lení èlovìka, který je v terapii, stejnì jako v poskytnutí úlevy v jeho psychologické bytosti.