Slicer vs bizerba 8

Slicer, to je organizace, která sni¾uje potraviny. K dispozici jsou øezaèky nucené do jednotlivých typù výrobkù, stejnì jako univerzální krájeèe. Takovým slicerem urèeným pro konkrétní typy výsledkù je napøíklad krájeè nebo krájeè chleba.

Samozøejmì se mù¾ete setkat i s univerzálním krájákem, co¾ je potvrzeno jak pøi krájení chleba, tak pøi øezání za studena.Stojí za to, ¾e takové vybavení pou¾ívejte v uzavøené kuchyni. Za prvé, proto¾e ceny takových øezaèù nejsou vysoké, pokud samozøejmì investujeme do nìkolika specializovaných zaøízení, a kdy¾ víme, ¾e to není v kuchyni u¾iteèné. Pou¾ití tohoto stroje ¹etøí èas velmi dobøe. Snídanì se obvykle mìní ráno a jak víte, není to dlouhá doba. Rychlej¹ím zpùsobem je polo¾ení klobásy nebo chleba do øezaèky ne¾ válcování no¾em, který není obvykle silný nebo pøizpùsobený tomuto druhu potravin. Mnoho ¾en, které naposledy nemají doma takovou dodávku, se vzdali týmu, aby koupil chléb plnì. Vezmou si øezaný chléb. Mìl by zmínit, ¾e obvykle je takový chléb témìø èerstvý ne¾ celek. Kdy¾ kupujeme celý chléb, mù¾eme ho dostat do pekárny pøímo z trouby.Dùle¾ité je také, aby v takovém øezaèi mù¾ete nezávisle regulovat ¹íøku øezaných kusù. Máme také jistotu, ¾e kousky skuteènì budou mít stejnou délku. Pøi øezání bì¾ným no¾em nemù¾eme stát za poslední. Èasto jsou na nìkterých místech ¹ir¹í pøísady, na tìch místech u¾¹í a u¾ se nevycházejí tak silnì, jak bychom chtìli dosáhnout. Je velmi dùle¾ité, ¾e takový øezaè je pøíli¹ nízký, ne¾ aby byl pou¾íván. Bohu¾el se jedná o jakékoli specializované zaøízení, pro které jsou nám informace uvedeny, jinak nevíme, co dìlat s posledním. Kdy¾ vidíme takové zaøízení, okam¾itì odhadujeme, jak se hraje. Nemáme ¾ádný problém s pokyny nebo pøipomínkami od tøetích stran. Dal¹í tlaèítka, napøíklad tlou¹»ka øezu, jsou pøesnì popsána na jednom øezaèi.Stejnì jako takový øezaè je obzvlá¹tì úèinný prostøedek k uspoøádání sebe v kuchyni. Stojí za to mít takové zaøízení a udr¾et si èas a nervy.