Smernice ue 2007 46 my

Směrnice EU Atex stanoví základní požadavky, které musí každý výrobek splňovat, jaká jsou data pro provádění v oblastech s nebezpečím výbuchu. Související normy funkčně s principem stanoví specifické požadavky. V rámci vnitřních předpisů prováděných v konkrétních členských státech jsou definovány požadavky, které nejsou stanoveny směrnicí ani vnitřními normami. Vnitřní předpisy se nemohou lišit od ustanovení směrnice, ani nemůže dojít k zpřísnění požadavků stanovených směrnicí.

Směrnice Atex byla zavedena s cílem minimalizovat rizika, která jsou sjednocena s použitím jakéhokoli výrobku v oblastech, kde může překročit výbušnou atmosféru.Výrobce nese plnou odpovědnost za určení, zda určitý výrobek podléhá posouzení shody s částmi atex a za přizpůsobení výrobku nejnovějším pravidlům.Schválení Atex je inzerováno pro produkty, které se seznámí s nebezpečím výbuchu. Potenciálně výbušná atmosféra je prostor, kde jsou látky, které v kombinaci se vzduchem mohou tvořit výbušné směsi, uspořádány, používány nebo skladovány. Mezi tyto látky patří zejména kapaliny, plyny, prach a hořlavá vlákna. Tak mohou být například benziny, alkoholy, vodík, acetylen, uhelný prach, dřevný prach, zinkový prach.K výbuchu dochází, když velké množství energie proudící z účinného zdroje zapálení dosáhne výbušné atmosféry. Po zahájení požáru dosáhne exploze, která určuje významné riziko pro lidský růst a zdraví.