Smirnice eu ce

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Sni¾uje se na datové produkty pro kariéru v oblastech ohro¾ených výbuchem. Výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale také na ochranu zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Pøi navrhování ustanovení tohoto normativního aktu je úroveò bezpeènosti, stejnì jako související postupy posuzování, do znaèné míry podmínìny mírou ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, v nìm¾ daná miska bude hrát.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí urèitý výrobek splòovat, aby mohl být o¹etøen v blízkosti potenciálnì výbu¹ného prostøedí. A jaké zóny myslí¹? Nejdøíve zde mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je extrémnì vysoké riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení na trati. Je to dva z nich. V první èásti se setkávají zaøízení, která jsou vedena v podzemí dolu, také v oblastech, které mohou být ohro¾eny výbuchem metanu. Druhá èást se týká zaøízení, která se nacházejí na podivných místech, ale které mohou být ohro¾eny výbu¹nou atmosférou.

Snail Farm

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na osoby provádìjící zaøízení v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhelného prachu. Ale citlivìj¹í po¾adavky jsou dùle¾ité a lze je nalézt v harmonizovaných hodnotách.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e zaøízení podobná zaøízením vyrobeným v oblastech ohro¾ených výbuchem by mìla být oznaèena znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být perfektní, viditelná, odolná a snadná.

Oznamující orgán zkoumá celý kontrolní systém nebo samotné nástroje, aby zajistil soulad s platnými pøedpisy a oèima smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.