Stoevni deprese

V souèasné dobì má je¹tì více man¾elství problémy s tìhotenstvím. To je vlastnì vedlej¹í úèinek vysoké koncentrace toxinù ve vlastních jídlech. Proto jste po¾ádáni, abyste provedli pøíslu¹né testy, které posoudí, zda se musíme vypoøádat s neplodností, nebo prostì máme smùlu.

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure - Efektivní způsob, jak zlepšit kvalitu sluchu!

Jak tento výzkum funguje? Musíte samozøejmì dát vzorek spermatu k vy¹etøení. Je dùle¾ité toho dosáhnout jak masturbací, tak i malým pohlavním stykem. Za pøijatelnou cenu si pøedem kupujeme speciální kondom, který nám pomù¾e doruèit spermie do místa urèení.Co se stane vedle zavøení spermatu? Po pøedlo¾ení je proces zkapalòování. Jinými slovy, textura se pøizpùsobuje z polotuhé na rovnou. Obvykle dr¾í asi tucet minut. Nemìla by být del¹í ne¾ hodina. Pokud se to opravdu stane, musíme vykonávat obtí¾né zdravotní problémy. Sperma by mìla být udr¾ována pøi teplotì blízké tìlesné teplotì, nebo pøibli¾nì tøiceti ¹esti stupòùm Celsia.Po úplném zkapalnìní se stanoví objem spermatu a koncentrace vodíkových iontù. Kromì toho kontrolujeme viskozitu pøenesením spermatu z jednoho kontejneru do druhého. Mìla by obsahovat malou viskozitu vody.Posledním parametrem je úplný vzhled vzorku. Sperma po zkapalnìní by mìla mít bìlavou barvu a mít rovnou konzistenci.Ve smyslu zkoumání stojí za to jít do specializovaného centra - studie plodnosti Krakov. A v rùzných dùle¾itých mìstech je pomìrnì velká dávka bodù, kde na¹e spermie mají být zkoumány z hlediska hypotetické neplodnosti svého plátce. Vìøím, ¾e není dùvod èekat s tím, a ano, být sebevìdomý ne¾ být pøítomen v ka¾dodenní nejistotì.