Stupni vybuchu metanu

Významné rozdíly v právních pøedpisech, které se dostanou do bezpeèí, zejména v oblastech výbuchu metanu a uhelného prachu, vedly k rozhodnutí je pøekonat vytvoøením pøíslu¹né smìrnice. Proto byla smìrnice ATEX vytvoøena ve velikosti zón, které jsou pøímo vystaveny výbuchu.

Znaèka tohoto dopisu je pova¾ována za francouzskou, která doslova zní atmosférouExplosible. Hlavním úkolem tìchto informací byla nejvìt¹í sní¾ení rizika výbuchu metanu nebo uhelného prachu v nebezpeèných oblastech. Ve smlouvì s aktuálnì kontrolovaným dokumentem je ¹iroce pou¾íván jak pro ochranné systémy, tak pro pøíslu¹enství, které jsou o¹etøovány v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Mluvím také o elektrických zaøízeních.V souladu s právními pøedpisy ATEX mù¾e nebezpeèí výbuchu ve vý¹e uvedených prostorách pocházet ze skladování, výroby a pou¾ívání látek, které mohou v dùsledku integrace se vzduchem nebo samotné s jinou látkou vést k údajnému výbuchu. V oblasti tìchto látek lze uvést zejména v¹echny hoølavé kapaliny a dokonce i jejich páry, jako jsou alkoholy, ethery a benziny. Kromì toho mù¾ete zahrnovat hoølavé plyny jako butan, propan, acetylen. Ostatní látky obsahují vlákna, jako je napøíklad cínový prach, hliníkový prach, døevìný prach a uhelný prach.Je v¹ak nemo¾né popsat v¹e, co je v tomto dokumentu. Z tohoto dùvodu je tøeba brát v úvahu, ¾e tento normativní akt obecnì zkoumá, ¾e reguluje plné podmínky a pøání v oblasti systémù a zaøízení u¾iteèných ve výbu¹ných oblastech. Podrobné pokyny lze v¹ak získat v následujících dokumentech. Je tøeba si uvìdomit, ¾e jiné materiály regulující rozsah výbu¹ných zón s metanem nebo uhelným prachem v ¾ádné ¹kole nemohou být nesluèitelné s principem ATEX.Mìlo by se také pamatovat na to, ¾e nìkterá zaøízení pou¾ívaná v oblastech s nebezpeèím výbuchu chtìjí existovat pøísnì oznaèená znaèkou CE, co¾ dokazuje, ¾e tento nástroj musel podstoupit postup posuzování shody provádìný notifikovaným subjektem.

Smìrnice o novém pøístupu (proto¾e se nazývá ATEX informace v pøípadì nedodr¾ení pøedpisù ve výbu¹ných prostorech naznaèuje, ¾e èlenský stát mù¾e podniknout kroky k odnìtí takových zaøízení.