Svitilna 9711 bgs

Svítilny jsou pøenosná zaøízení, která usnadòují práci na místech s malým svìtlem. Jejich pou¾ití je velmi ¹iroké, od výletù a¾ po stále sofistikovanìj¹í technologická øe¹ení. Existují významy a místa, kde je pou¾ití tìchto svìtelných zdrojù pøimìøené a jejich forma je velmi u¾iteèná.

Materiál, jako je antistatický, elastický materiál, umo¾òuje jeho nepøetr¾ité pou¾ití a gumový kryt objektivu pøiná¹í po¹kození. Pouzdro, které je k dispozici v pøirozeném provozu, spolu s vypínaèem umo¾òujícím jeho odstranìní i v pracovních rukavicích, umo¾ní výbìr svìtelného paprsku.

Pou¾ití energie z baterií je efektivní a pøíjemné øe¹ení, zejména v oblastech, kde jeho chování vy¾aduje lidskou a dal¹í èinnost. Tyto svítilny jsou vybaveny dal¹ími indikátory spotøeby energie, a proto jsou mimoøádnì praktické zejména pøi práci v nebezpeèných podmínkách. Díky pou¾ití LED ¾árovek je dosa¾eno vynikajícího výkonu a odolnosti tohoto nástroje.

Atex hoøák je realizován tam a v èelní tøídì. Umo¾òují polohu ve významných podmínkách a její tìsnost se pou¾ívá pøi ponoøení do samotného mìøièe. Tato lampa mù¾e chodit ve dvouúrovòovém systému osvìtlení. Tento svìtelný zdroj, díky pou¾ití pru¾ného pásku, vám umo¾òuje dr¾et jej pøímo nahoøe, kdy¾ nosíte ochrannou pøilbu.

Nejmodernìj¹í technická øe¹ení pou¾ívaná k výrobì tìchto svìtelných zdrojù umo¾òují ¹irokou ¹kálu funkcí, které mohou být pøipraveny pro jejich pozornost. Výrobci takových zaøízení se také pokusí pøijmout ve¹kerá nezbytná osvìdèení, která umo¾ní ¹iroký vyu¾ití tohoto produktu.