Tabu pro bigot

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je obrovský nástroj, který pomáhá udr¾ovat úèty firem s jakýmkoliv obchodním profilem. To je my¹lenka, která umo¾ní optimalizaci práce lidí, kteøí platí za slabé a støední podniky.

Program umo¾òuje uchovávat ètyøi typy záznamù: úèetní knihy, záznamy o DPH, záznamy o daòových údajích a záznamy o vypoøádání. To vám umo¾ní být pøítomen ve v¹ech finanèních mo¾nostech na stejném místì pøi zaji¹tìní integrity a bezpeènosti dat.Program kromì evidence ekonomických událostí umo¾òuje více pro zadávání elektronických pøevodních pøíkazù, tisk zpráv realizovaných v plánu a dokonce i pro výstavu známou ve formì grafù. Kromì standardních výkazù, které vy¾aduje zákon o úèetnictví, umo¾òuje program také automatickou tvorbu døíve definovaných reportù u¾ivatelem, co¾ dává stejnou dlouhodobou analýzu souèasné ekonomické situace spoleènosti.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ umo¾òuje automatizovanou správu registrù DPH a daòové evidence v souladu s po¾adavky zákona o daních z materiálu a pomoci. Program umo¾òuje generovat a tisknout pøiznání k DPH na základì údajù z registru DPH.Záznamy o vypoøádání v programu usnadòují správu závazkù a cen spoleènosti. Program umo¾òuje tisk výzev, zavedení úrokových poznámek a generování potvrzení o zùstatku. Umo¾òuje také dodateènì prezentovat stav osídlení za dané období.Se softwarem Symfonia Finanse a Ksiêgowo¶æ mù¾eme být rovni bezpeènosti shromá¾dìných dat. Tato metoda je ideální pro zaznamenávání a zpracování ekonomických pøíle¾itostí, a je tak ideálním zdrojem finanèních informací nezbytných pro provoz zpráv. Specifikováním pou¾ití plánu získáme schopnost ho pøizpùsobit k uzavøení zále¾itostí a implementovat tak pevnì zavedenou úèetní politiku spoleènosti.