Technicky pokrok versus tradice

Nápoj s nejdùle¾itìj¹ími prvky v tom, ¾e dnes èlovìk je èlovìk, je klima a schopnost ho nejúèinnìji vyu¾ívat, kdy¾ mù¾eme. Proto se zabývá nejen soukromým ¾ivotem, ale také na¹í kariérou, která nám dává spoustu volného èasu. Napøíklad pøi podnikání se sna¾íme zajistit, aby ve¹keré aktivity v nìm byly vytvoøeny správnì s co nejmen¹ím èasem. V takových chvílích stojí za to pøemý¹let o technickém pokroku a bohatých øe¹eních, které nám ka¾dý druhý den pøiná¹í.

Jeliko¾ je restaurátor, efektivní správa èasu je dvakrát tak dùle¾itá jako vìt¹ina èástí. Restaurace se postará o na¹i povìst a pøedstavu prostøednictvím kontaktu se zákazníkem, a pøesto jak daleko pøipravená slu¾ba, která slou¾í chutnému pokrmu. Chu» jídla v¾dy ztrácí svou pozici, kdy¾ ji musíme pøedvídat pøíli¹ dlouho. Stojí za to investovat do praktického softwaru, který zjednodu¹uje celou logistiku na¹í kuchynì. Mìli bychom tedy zvá¾it systémy, jako je gastro pos program. Tam je pak mobilní aplikace a v¹echny virtuální zaøízení pro správu na¹eho podnikání s dobrou kontrolou. Jeho pøednosti lze rychle zaznamenat pøi objednávce, která automaticky vstupuje do kuchynì bez zásahu èí¹níka. V závislosti na konfiguraci tohoto nástroje pro správu restaurací mohou na¹e zprávy o objednávkách vyènívat venku. Kurýr, který doruèuje jídlo do telefonu, bude vìdìt o dal¹ím kurzu, ne¾ pøijde na obnovu a pøijme objednávku. Ulo¾ení jevi¹tì je pak hlavním dùvodem, proè stojí za to dát nìkteré nové produkty do pøirozené, velké práce, která provozuje malou gastronomii.

Hammer of Thor

Nechte zákazníkùm pocit, ¾e jsou hlavními hrdinami va¹eho obchodu. Uka¾te jim, ¾e vás chtìjí vèas a dát jim ka¾dé jídlo rychleji, ne¾ si pøedstavují. Budete moci sledovat celý proces plnìní úkolù odkudkoliv, a to i v bloku. Bude mo¾né myslet na ka¾dou polo¾ku - objednávky, implementaci, finance, pokrmy a dal¹í pomoc. Obchodní kontrola se stane nejmen¹ím problémem. Výhody budou mít nejen zákazníci. Zlep¹ením restaurace budou zamìstnanci zvlá¹» spokojeni. Získání práce bude jednodu¹¹í ne¾ kdy jindy. Investováním do technologií pøekonáte své konkurenty.