Tlumoenicka loi

Tlumoènické slu¾by se stì¾ují na konci usnadnìní komunikace mezi dvìma lidmi, kteøí nekomunikují v souèasném jazyce. Samozøejmì, kdy¾ je v jakékoliv oblasti, je tlumoèení dáno druhé kategorii. Jedním z nich je konferenèní tlumoèení. A na co se spoléhají a kdy je pou¾ívat?

Co jsou to konferenèní tlumoèení?Takové konferenèní interpretace probíhají zejména v konferenèní skupinì. Mohou být uvedeny bìhem rùzných diskusí nebo dùle¾itých obchodních schùzek. Mù¾e jít mezi nimi, aby dìlali interpretace postupnì nebo souèasnì. Pokud je na konferenci v¾dy vìt¹í poèet znakù z rùzných zemí, bì¾nì se pou¾ívá simultánní tlumoèení. Tyto po sobì jdoucí se ménì a ménì pou¾ívají, proto¾e nepøiná¹ejí takové skvìlé výsledky.

Institucionální a vlastní trhRozdìlíme konferenèní pøeklady do dvou typù trhù. To je jak institucionální trh, tak i vá¹. Mezinárodní instituce, jako je EDC, èasto poøádají vícejazyèné setkání. Poté chcete pøelo¾it z nìkolika cizích jazykù do pøedem urèeného rodného jazyka pøekladatele. Takový konferenèní tlumoèník musí proto vykazovat velké informace a skvìlé dovednosti. Nestaèí jen mluvit anglicky tady. Dobrý konferenèní tlumoèník by mìl plynule hovoøit v rùzných jazycích. Díky tomu bude schopen automaticky pøelo¾it celé konference do bytu bez ohledu na to, kdo se na nich bude úèastnit. Nicménì pokud jde o soukromý trh, celá situace vypadá trochu jinak. Soukromé instituce obvykle preferují dvojjazyèné schùzky. Na tìchto konferencích se úèastní postavy ze dvou rùzných zemí. Na schùzi se proto doporuèují pøekladatelé, kteøí dokonale mluví pouze dvìma specifickými jazyky.

Chcete se stát pøekladatelem?Tak¾e pokud pøemý¹líme stát se pøekladatelem sami, mìli bychom se k tomuto problému zamyslet. Ji¾ dokonce tlumoèení plánují své vlastní podkategorie. Tak¾e pokud se chceme zabývat konferenèním tlumoèením, musíme mít takové obrovské znalosti. Mìli bychom plynule komunikovat alespoò s nìkterými cizími jazyky. Díky va¹im slu¾bám budou mezinárodní instituce velmi vá¹nivé. Nicménì pokud jdeme za nì, urèitì zmìníme ná¹ výzkum rychle a my si dáme pøíle¾itost zaujmout je¹tì lep¹í pozici.