Typy in vitro

In vitro fertilizace zahrnuje kombinaci vajeèné buòky a spermie mimo ¾enské tìlo. S in vitro odstranìní mohou pou¾ívat páry, které jsou vdané nebo sedí v neformálních vztazích.Indikace in vitro jsou:1. sní¾ení parametrù spermií (bez ohledu na bázi,2. neschopnost navodit ovulaci,3. obstrukce vejcovodù,4. endometrióza,5 selhání s jinými metodami asistované reprodukce, \ t6. neschopnost urèit pøíèiny neplodnosti.Jednou z nejúèinnìj¹ích klinik neplodnosti v Polsku je klinika v Krakovì In vitro.Prùbìh dìlené léèby existuje v nìkolika fázích.První datum je povinné pro oba partnery, kompletní lékaøská dokumentace léèby neplodnosti by mìla být provedena. O takové náv¹tìvì se provádí lékaøský prùzkum a vy¹etøení ¾eny. Mu¾ dostane doporuèení pro podrobné vyhledávání.Pøi dal¹ích náv¹tìvách si lékaø na základì výsledkù testù zvolí techniku oplodnìní in vitro. Pokud je to to, co chce vìc, jsou polo¾eny dal¹í podrobné otázky.V následujícím textu musí èlovìk znát hormonální stimulaci. Cílem projektu je zvý¹it poèet zralých oocytù. Lékaø objedná ultrazvukové vy¹etøení a testy, na platformì tìchto výsledkù urèuje datum odbìru oocytù pro oplodnìní in vitro.V dohodnutém èase pacient komunikuje s léèebnou. On je nìjaký èas pod anestézií. A partner hlásí klinice ve smyslu uvedení spermatu na velmi pøipravené místo na klinice.V laboratoøi se ¹est v¹ech shromá¾dìných oocytù koncentruje se spermiemi. Tímto zpùsobem jsou embrya vytváøena moderním zpùsobem.Hnojené oocyty budou umístìny v inkubátoru, kde budou mít správné podmínky pro rùst.Jedno nebo dvì embrya jsou odebírána k oplodnìní a jsou upevnìna v dutinì dìlohy tak, aby tam mohla hnízdit.Pacient po oplodnìní musí vést mírový ¾ivotní styl. Doporuèuje se také sexuální abstinence, dokud nebudou provedeny tìhotenské testy. Po 12 dnech pacient sdìlí klinice plán testù, aby zjistil hladinu HCG, která potvrzuje tìhotenství.