Typy mobilnich zaoizeni

A¾ donedávna byla mobilní zaøízení pouze doménou jednotlivých zákazníkù. V dne¹ní dobì se stále více vyu¾ívají v zájmu. Díky dynamicky rostoucímu prodeji smartphonù se toèí i potøeby firemních zákazníkù. Poté urèuje, jakým smìrem se budou øídit inovativní IT øe¹ení urèená pro kanceláøe.

EcoSlim EcoSlim - Zajistěte efektivní úbytek hmotnosti bez zbytečné námahy!

Stále více spoleèností, které pou¾ívají systémy erp, ¾ádá výrobce tohoto softwaru o snadné pou¾ívání prostøednictvím mobilních zaøízení. Pou¾ití chytrých telefonù je pøi objednávce velmi u¾iteèné. Toto øe¹ení je zamìstnáno jak lidmi, kteøí jsou nuceni cestovat dennì. Rychlou metodou je kontrola u¾ivatelských dat bìhem období. Mobilní systémy reagují na stejný princip jako standardní programy erp. Jediný rozdíl je rozhraní, které je pøizpùsobeno mobilním zaøízením. Pøíkladem øe¹ení tohoto standardu je program comarch erp altum. Osud vidí pøedev¹ím v normálních i celých servisních a komerèních podnicích. Mobilní erp systémy mají dva zpùsoby, jak se dostat k datùm. První z nich je speciálnì napsaná aplikace pro smartphony. Pøed pou¾itím je nutné si jej stáhnout pro zaøízení a instalaci. Pøístup k informacím následuje po pøihlá¹ení k pøipravenému úètu. Druhým øe¹ením je pøístup k datùm prostøednictvím webového prohlí¾eèe. V tomto pøípadì se staèí pøihlásit do tìla - není nutný ¾ádný dal¹í program. Stojí za to pøipomenout, ¾e aplikace na mobilní misce bude neustále aktualizována na nejmodernìj¹í verzi. To vám umo¾ní uniknout mnoha nepøíjemným událostem. Comarch erp altum má mnoho velkých modulù, díky kterým tento software objeví aplikaci v témìø ka¾dém oboru. Vychází z financí a úèetnictví a konèí logikou a øízením lidských zdrojù.