Uzemnini poivisu

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾ení rizika výbuchu hoølavých látek, zesílení elektrostatické jiskry. Nejèastìji se jedná o velikost pøepravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e obsahovat jinou formu. Nejjednodu¹¹í a lehce komplikované modely jsou spojeny se zemnicí svorkou a vodièem. Silnìj¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny systémem pro monitorování uzemnìní, díky kterému je pøípustné dávkování nebo pøepravu výrobku, pokud je zemní spojení øádnì pøipojeno.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí pøi nakládce nebo vykládce ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, barelù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních instalací.

https://neoproduct.eu/cz/spartanol-efektivni-zpusob-jak-premenit-tuky-na-svalovou-hmotu/

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s jiným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby se pravdìpodobnì míchá, èerpá nebo støíká hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo úètováním jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které jsou ve vzájemném kontaktu. V produktu pøímého a rychlého kontaktu se zemním nebo nenabitým objektem mù¾e být generován krátký proudový impuls, který bude sly¹en ve formì jiskry.Nedostatek kontroly nad jiskrovým výbojem mù¾e vznítit smìs alkoholù a vzduchu, co¾ dokazuje výbuch nebo nebezpeèné exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu díky øízenému vybití elektrostatických nábojù.