Vakuove baleni potravin

Potravináøské výrobky jsou stále èastìji polo¾eny za zvlá¹tních podmínek, aby se prodlou¾il jejich skladovací èas a souèasnì se sní¾ilo riziko znehodnocení pøi styku se vzduchem nebo s pou¾itými výrobky. V souèasné dobì se vakuové balení potravin vùbec nenachází ve skladech, ale v restauracích nebo v samostatných bytech. Vakuové balení umo¾òuje skladování potravin v domácích podmínkách po mnoho mìsícù.

Co je balení vakuových potravin? Speciální typy plastových sáèkù nebo plastových obalù, ve kterých jsou potraviny smìrovány, se pou¾ívají v posledním smìru. Pak pomocí profesionálních zaøízení z kontejneru nebo sáèku se vzduch odtahuje a plastová nádoba nebo ta¹ka je velmi tìsnì utìsnìna (plastový sáèek je a svaøen. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

https://neoproduct.eu/cz/snail-farm-jedinecna-sila-lecivych-vlastnosti-slizoveho-hlenu-pro-krasnou-a-vecne-mladou-plet/

Co vypadá vakuové balení potravin? Urèitì zvy¹uje dobu skladování rùzných potravin. V mraznièkách s vakuem mù¾e být vakuovì uzavøené maso no¹eno po dobu 26 mìsícù, výraznì se také zvy¹uje doba skladování masa v chladnièce nebo sypkých produktù udr¾ovaných pøi pokojové teplotì. Vakuové nádoby chrání potraviny pøed úèinky vzduchu, ale také houbami a mikroorganismy, které èasto zpùsobují zka¾ení potravin. Vakuovì uzavøené výrobky si zachovávají ve¹kerou chu» a vùni, pøièem¾ zachovávají svou strukturu.

V soukromých pokojích se pou¾ívají také speciální nádoby uzavøené pod vakem pro skladování konzerv a speciální zátky pro vakuové tìsnící lahve. Díky víkùm po otevøení se víno mù¾e skladovat ne 2 dny, ale po dobu 20 - 25 dnù. Cork chrání víno proti oxidaci a samotné víno zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì potravin ve vakuových nádobách, které dodnes uchovávají obleèení, které má jen malý prostor díky pou¾ití vakua pro balení.