Velkoobchodni znaeka masa

https://eron-p.eu/cz/

Tam je obrovský poèet velkoobchodù masa v Polsku, kteøí se zajímají o výrobu a prodej tradièních masných výrobkù. Velkoobchodníci s masem mají chlazená vozidla, která poskytuje èerstvý materiál kdekoli na venkovì. Maso je nová slova schopná pou¾ívat zvíøecí kosterní svaly spolu se sousedními tkánìmi a nìkterými vnitøními orgány. Obvykle nazývané maso se obvykle nazývá mrtvé tìla zástupcù rùzných druhù savcù a ptákù pora¾ených ve spotøebitelských postupech, které jsou výsledkem chovu nebo hledání v pøirozené skupinì.

Maso je zøídka konzumováno syrové, tj. Ihned po usmrcení zvíøete, ale obvykle se pou¾ívá tepelnì: vaøené, sma¾ené, peèené nebo dusené. Velkoobchodníci s masem nabízejí ¹irokou ¹kálu produktù, zejména z vepøového, hovìzího a drùbe¾ího masa. Nutrièní specialisté rozli¹ují mezi bílým a èerveným masem, ale toto rozdìlení není nic spoleèného s barvou, je spojeno pouze s koncentrací myoglobinu ve svalových vláknech. Toto bílé maso kuøecí, krùtí, králièí, telecí a p¹trosa, zatímco èervené maso je hovìzí maso, vepøové maso, koòské maso, skopové, zvìøina, Kozina, kachny a husy.

Výrobky ¾ivoèi¹ného pùvodu z bílého masa, které nabízejí velkoobchodníci s masem, obsahují ménì tuku, co¾ znamená ménì cholesterolu, jeho¾ nadbytek v lidském tìle zpùsobuje aterosklerózu, ischemickou chorobu srdce nebo dokonce srdeèní záchvat. Maso je zøejmì nejlep¹ím zdrojem zdravých bílkovin a má pro tìlo v¹echny esenciální aminokyseliny. Zoonotické produkty pocházející z velkoobchodù s masem jsou také nenahraditelným zdrojem ¾eleza v èasté stravì, která je mnohem lépe stravitelná ne¾ jakékoliv ¾elezo rostlinného pùvodu.